https://journal.fi/tiedepolitiikka/issue/feed Tiedepolitiikka 2021-05-14T12:53:20+03:00 Tuija Rimmi tiedepolitiikka@tiedeliitto.net Open Journal Systems <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108048 Koulutuksen ja tutkimuksen merkitys maakuntien kehityksessä 2021-05-14T12:35:44+03:00 Pekka Neittaanmäki pekka.neittaanmaki@jyu.fi 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102705 Sivistys-Suomen synty – ja suunta? 2021-05-14T12:53:19+03:00 Ahola Sakari sakaho@utu.fi <p>Jaakko Nummisen elämänkerrallinen Sivistyssuomen synty –kirjan ykkösosa on vaikuttava ja tietorikas kuvaus suomalaisesta koulutuspolitiikasta ja suurista koulu-uudistuksista. Tarkastelen tässä kirjoituksessa korkeakoulupolitiikkaa ja korkeakoululaitoksen kehittämistä. Kysyn erityisesti, mitä evästystä Nummisen kirja tarjoaa korkeakoulutuksen nykytilaa ja suuntaa ajatellen.</p> 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108049 Kansliapäällikkö muistelee: Sivistys-Suomen tekijänä 2021-05-14T12:40:11+03:00 Osmo Lampinen osmolampinen48@gmail.com 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108050 Osmo Lampinen in memoriam 2021-05-14T12:51:11+03:00 Kari Kuoppala kari.kuoppala@tuni.fi 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108052 Subjekti tiedon ja tietämättömyyden rajapinnalla 2021-05-14T12:49:44+03:00 Jouni Huhtanen jouni.huhtanen@gmail.com 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102626 Suomen ammattikorkeakoulujen strategiasisällöt 2017-2020 2021-05-14T12:53:17+03:00 Helena Kuusisto-Ek helena.kuusisto-ek@tuni.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomen ammattikorkeakoulujen strategiasisältöjä 2017-2020. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva siitä, minkälaisia strategiasisällöt ovat ja miten niitä voidaan jäsentää. Tutkimusaineistona ovat strategiadokumentit, joita on analysoitu käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Strategiasisältöjä näyttää tutkimuksen perusteella määrittävän viisi päätemaa: ammattikorkeakoulujen perustehtävien kehittäminen, hallitustavoitteisiin vastaaminen, rakenteellinen kehittäminen ja tehokkuuden parantaminen, erityistehtävään tai erityisprofiiliin liittyvät kuvaukset sekä painoalojen määrittely. Tutkimuksen perusteella voi päätellä sen, että korkeakoulujen ulkoinen ohjaus vaikuttaa strategiasisältöihin enemmän kuin korkeakoulujohdon tekemät strategiasisältöjä koskevat valinnat ja&nbsp; strategiasisältöjen määrittely näyttää olevan muutosvaiheessa.</p> 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/103255 Avoimuus ammattikorkeakoulussa 2021-05-14T12:53:18+03:00 Leena Wahlfors leena.wahlfors@xamk.fi <p>Minkälaisena ja miten avoin tiede näyttäytyy yksittäisen ammattikorkeakoulun tasolla?&nbsp; Missä määrin avoimuus on jäänyt kansallisen tason tai korkeakoulujen johdon arvoksi ja tavoitteiksi, missä määrin se on läpäissyt koko organisaation? Asiaa tarkastellaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa koskien avoimia opetus- ja oppimiskäytäntöjä sekä oppimateriaalien avaamista.</p> <p>Tulosten perusteella avoimuuden periaatteet on omaksuttu korkeakoulun tasolla arvona, osana toimintasuunnitelmia ja toimintaa. Opetushenkilökunnan keskuudessa avoimuus nähdään tärkeänä erityisesti koulutuksen laadun näkökulmasta. Toisaalta opettajat ovat epävarmoja, mitä kaikkea avoimuudella tai avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan ja miten avoimuus vaikuttaa omaan työhön.</p> 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102450 Epäfokus laadullisessa tutkimuksessa 2021-05-14T12:53:18+03:00 Melina Aarnikoivu melina.aarnikoivu@gmail.com Taina Saarinen taina.m.saarinen@jyu.fi <p>Tässä artikkelissa tarjoamme autoetnografisen katsauksen kahteen soveltavaa kielentutkimusta ja korkeakoulututkimusta yhdistelevään tutkimusprojektiin, jotka molemmat olivat pitkän, osittain varsin fokuksettoman prosessin tulosta. Näiden kahden projektin avulla esittelemme ja pohdimme sitä, miten projektit saivat alkunsa, miten ne etenivät ja miten niiden ydin kirkastui vasta useiden kollegoiden kanssa käytyjen keskusteluiden, prokrastinoinnin ja muuttuneiden suunnitelmien jälkeen – molemmissa tapauksissa lähempänä tutkimusprosessin loppua kuin sen alkua. Artikkelin tavoitteena on käsitteellistää <em>epäfokusta</em> laadullisessa tutkimuksessa; tuoda läpinäkyvyyttä tutkimusprosessin epälineaarisuuteen, epävarmuuteen ja ajoittaiseen sekavuuteen. Epäfokuksen käsitteellistäminen [...]</p> 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102258 Yliopistojen laillinen viisaus? 2021-05-14T12:53:19+03:00 Tuomo Peltonen tuomo.peltonen@abo.fi <p>&nbsp;Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää yliopistojen lakiin ja lailliseen viisauteen liittyviä logiikoita ja perusteluja dokumenttiaineiston avulla. Aineistosta tunnistettiin kolme toiminnan motivaatiota, joita olivat vilpittömän mielen, oikeutetun toiminnan ja laillisuuden sivuuttamisen logiikat. Hallitsevaksi osoittautui oikeutetun toiminnan logiikka, jossa kyse oli siitä, että yliopiston toimijat olivat joltain osin tietoisia toiminnan oikeudellisesta kiistanalaisuudesta, mutta katsoivat joka tapauksessa olevansa oikeutettuja valittuun käyttäytymiseen. Laillisen viisauden kehittämiseksi ylipistojen tulisi tiedostaa pyrkimystensä lailliset rajat ennen kuin ne ryhtyvät toteuttamaan uuden yliopistoidean ja johtamisideologian mukaisia suunnitelmia. &nbsp;</p> 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108047 Korkeakoulupolitiikkaa Sivistys-Suomessa ennen ja nyt 2021-05-14T12:05:07+03:00 Kari Kuoppala kari.kuoppala@tuni.fi 2021-05-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0