https://journal.fi/tiedepolitiikka/issue/feed Tiedepolitiikka 2024-06-09T16:11:38+03:00 Mervi Friman, Mira Huusko ja Reetta Muhonen Tiedepolitiikka@tiedeliitto.net Open Journal Systems <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle. Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br /><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br /><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br /><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.</p> <p><br />Vuodesta 2024 alkaen lehti on ilmestynyt ainoastaan sähköisenä ja välittömästi avoimena. </p> https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142001 Moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tavoitteellinen johtaminen korkeakoulussa 2023-12-14T12:21:38+02:00 Karoliina Nikula Kimmo Hannonen 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142821 JUFOn vaikutus yliopistoissa työskentelevien tutkijoiden julkaisukanavia koskeviin päätöksiin 2024-03-04T14:36:37+02:00 Melina Aarnikoivu Charles Mathies Nelli Piattoeva <p>Yliopistojen rahoitusmallissa tärkeää roolia näyttelevä Julkaisufoorumi (JUFO) on virallisesti tarkoitettu laajempien julkaisumäärien tarkasteluun. On kuitenkin viitteitä siitä, että JUFOa käytetään laajasti myös yksittäisten tutkijoiden arviointiin. Tässä monimenetelmätutkimuksessa tarkastelemme sitä, miten JUFO-tasot vaikuttavat yksilöiden julkaisukanavia koskeviin päätöksiin, sekä sitä, miten tutkijat kokevat JUFOn roolin omassa työssään sekä tiedejulkaisemisessa laajemmin. Aineistonamme on keväällä 2023 toteutettu verkkokysely (N = 276), johon vastasi eri uravaiheiden ja alojen tutkijoita ympäri Suomea. Analysoimme vastaukset sekä määrällisiä (T- ja ANOVA-testit) sekä laadullisia (induktiivinen sisällönanalyysi) menetelmiä käyttäen. Tulosten perusteella JUFO-tasot vaikuttavat merkittävästi tutkijoiden enemmistön (54,9 %) päätöksiin siitä, millä perusteella julkaisukanava valitaan. Tasoilla oli suurempi merkitys tekniikan ja lääketieteen tutkijoille, Suomessa korkeimman tason tutkintonsa suorittaneille tutkijoille sekä hieman suurempi merkitys uran alkuvaiheen tutkijoille. Lisäksi tunnistimme viisi roolia, joita JUFOlla on tutkijoiden työssä. Vaikka jotkut näistä rooleista nähtiin positiivisesti, useimmat roolit näyttivät vaikuttavan tutkijan työhön negatiivisesti. Tulosten perusteella väitämme, että JUFO-tasoilla on merkittävä rooli yksittäisten tutkijoiden työssä, mikä puolestaan osoittaa, että yliopistot ovat osittain epäonnistuneet JUFOn hyödyntämisessä julkaisutoimintansa kehittämisessä.</p> 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142713 Ammattikorkeakoulujen autonomian hybridisyys ylläpitäjähallinnon ja osakeyhtiöhallinnon konteksteissa 2024-04-11T16:24:17+03:00 Vuokko Kohtamäki <p>Ammattikorkeakoulujen autonomiaa on Suomessa pyritty vahvistamaan lainsäädännöllä lähes koko ammattikorkeakoulujen olemassaoloajan. Autonomian ajallisina merkkipaaluina voidaan pitää ammattikorkeakoulujen alkuvaiheen ylläpitäjähallinnon aikaa ja sen jälkeistä yhtiöhallinnon aikaa. Ylläpitäjähallinnon aikakaudella ylläpitäjäjärjestelmä oli hallinnollinen ratkaisu ammattikorkeakoulujen perustamisvaiheesta aina vuoden 2014 ammattikorkeakoululakiin saakka. Tuolloin ammattikorkeakoulut toimivat osana ylläpitäjiensä (kuntien, kuntayhtymien, osakeyhtiöiden ja säätiöiden) hallintoa, taloutta ja organisaatiota. Ammattikorkeakoululain uudistuksen jälkeen siirryttiin kokonaan osakeyhtiöhallinnon aikakauteen. Tämä siirtymä tarkoitti sitä, että luopumalla ylläpitäjäjärjestelmästä ammattikorkeakouluista pyrittiin muodostamaan itsenäisiä taloudellis-hallinnollisia ja juridisia entiteettejä, jolloin niillä olisi enemmän päätösvaltaa omista asioistaan. Ammattikorkeakouluista tuli ammattikorkeakouluosakeyhtiöitä. Uusimpana käänteenä muutamiin ammattikorkeakouluosakeyhtiöihin ovat tulleet mukaan yliopisto-omistajat. Tämä katsausartikkeli tarkastelee aiempiin julkaisuihin perustuen suomalaisammattikorkeakoulujen autonomian muotoutumista ylläpitäjähallinnon ja osakeyhtiöhallinnon aikakausina. Johtopäätöksissä autonomiasta ja hallinnosta keskustellaan hybridiä hallintaa koskevan tutkimuskirjallisuuden avulla.</p> 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142677 “Mitä tummempi sininen, sitä stressaantuneempi olen” 2024-04-24T11:49:56+03:00 Marc C. Perkins Johanna Ennser-Kananen Petteri Laihonen Taina Saarinen <p>Yliopistot ovat etenkin COVID-19-pandemian jälkeen olleet kiinnostuneita henkilöstön hyvinvoinnista. Hyvinvointi on iso osa yliopistojen tavoitteita ja strategioita, ja yliopistot tekevät kyselyjä hyvinvoinnista. Yliopiston työntekijöiden hyvinvointi on myös tämän artikkelin aihe. Analysoimme tässä aineistopohjaisessa artikkelissa aineistoa, jonka keräsimme taidetyöpajassa. Työpajassa osallistujat piirsivät ja maalasivat. Samalla he keskustelivat tutkijoiden kanssa hyvinvoinnista. Kun olimme analysoineet aineistoa, löysimme useita hyvinvointiin liittyviä teemoja, joista tarkastelemme tarkemmin neljää: työn imu, “reipas työntekijä”, yliopiston rakennukset ja tilat sekä kieli. Osallistujat pitivät työpajasta menetelmänä. Lopuksi me kirjoittajat pohdimme, miten yliopistotyötä voisi muuttaa, jotta hyvinvointi paranisi. Artikkeli on kirjoitettu selkosuomen tapaisella kielellä, jotta mahdollisimman monet ymmärtävät sen.</p> 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/144503 Vastavalmistuneiden mahdollisuudet vauhdittaa kestävyysmurrosta 2024-03-26T14:11:40+02:00 Meeri Karvinen 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/143741 Sivistysyliopiston puolustuspuheenvuoro 2024-03-03T15:03:58+02:00 Tapio Määttä 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/145710 Rakenteen, toiminnan ja toimijuuden näkökulmia korkeakoulututkimukseen 2024-05-17T14:16:16+03:00 Taru Siekkinen Henna Juusola 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/142557 Minkälaista järjestystä koulutustason nostopolitiikka rakentaa? 2024-01-12T12:31:01+02:00 Sakari Ahola 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/145762 Kari Kuoppala in memoriam 2024-05-20T15:53:05+03:00 Ilkka Ruostetsaari Taina Saarinen 2024-06-09T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Tiedepolitiikka