https://journal.fi/tiedepolitiikka/issue/feed Tiedepolitiikka 2023-07-10T17:37:13+03:00 Mervi Friman, Mira Huusko ja Reetta Muhonen Tiedepolitiikka@tiedeliitto.net Open Journal Systems <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/130681 Kirjoita tutkimustyöstä(si)! 2023-06-06T22:43:32+03:00 Heini Hakosalo 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/127931 Kasvatuksen ydintehtävä ja uusliberalistinen koulutuskeskustelu 2023-03-22T16:44:12+02:00 Lili-Ann Wolff 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/116983 Välineitä tiedon määrittelyn ja oikeuttamisen ongelmiin 2022-04-29T17:08:56+03:00 Jouni Huhtanen 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/130480 Aktiiviseksi koulussa ja yhteiskunnassa 2023-05-30T21:37:21+03:00 Mikko Tujula 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/127045 Ansiotyö muuttuu 2023-02-13T16:15:50+02:00 Hertta Vuorenmaa Tuija Koivunen <p>Ansiotyö on yksi yhteiskunnan keskeisistä osa-alueista. Kun työn tekemisen tapojen ja työsopimusmallin muuttaminen muuttavat yhteiskunnan toimintaa olennaisesti, voidaan perustellusti puhua tarpeesta luoda uusi yhteiskuntasopimus. Ansiotyö on monimutkainen sosiaalinen ja yhteiskunnallinen instituutio. Tässä artikkelissa tarkastellaan neljännen teollisen vallankumouksen näkökulmasta, mitä sosiaalisesti kestävän työn tulevaisuuden luominen vaatisi suomalaiselta yhteiskunnalta ja yhteiskuntasopimukselta. Ansiotyö ja siihen kytkeytyvät instituutiot liittävät ihmiset toisiinsa, yhteiskuntaan ja vallitsevaan yhteiskuntasopimukseen. Jos haluamme, että teknologiavetoinen muutosprosessi tapahtuu kestävästi ja luo uusia mahdollisuuksia, se vaatii muuhunkin kuin teknologioihin keskittymistä. Yhteiskunnan instituutiot luovat insentiivit, työpaikat luovat yksilöille tilaa kehittyä ja oppia kestävämpää työelämää, ja yksilö voimaantuu ottamaan vastuuta omasta osaamisestaan. </p> 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/129390 Opettajaksi Suomessa 2023-05-02T15:38:44+03:00 Päivi Granö Brita Somerkoski <p><em>Kansainväliset korkeakouluopiskelijat tarvitsevat kohdennettua tukea arkeensa. Päivi Granö ja Brita Somerkoski tiivistävät kokemukset tuen tarpeista ja tukitoimista kansainvälisessä opettajankoulutuksessa. Opiskelu vieraassa kulttuurissa tuo esille kommunikaatio-ongelmia mutta antaa myös kaikille osapuolille mahdollisuuden kulttuurisen osaamisen kasvuun. Opiskelijatuutorien ja tukiperheiden tarjoama käytännöllinen ja emotionaalinen tuki osoittautui tärkeäksi ja jopa ratkaisevaksi opiskelijoiden hyvinvoinnille ja opintojen sujumiselle. Lopuksi kirjoittajat kokoavat korkeakoulujen yksiköille ehdotuksia kansainvälisten opiskelijoiden kokonaisvaltaisista tukitoimista.</em></p> 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/130486 Hyvä tieteellinen käytäntö (HTK) – käsitteellisiä täsmennyksiä 2023-05-31T09:48:44+03:00 Matti Muukkonen <p>Suomessa tutkimuseettinen toiminta on järjestetty Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeella hyvästä tieteellisestä käytännöstä (HTK-ohje). Osana HTK-ohjetta on esitetty menettely, jolla hyvän tieteellisen käytännön loukkausta koskevat epäilyt tulisi käsitellä ohjeeseen sitoutuneissa tutkimusorganisaatioissa. Samalla hallinnon yleislainsäädäntöä tulisi soveltaa loukkausepäilyjen käsittelyyn niissä ohjeeseen sitoutuneissa organisaatioissa, joihin lain mukaan sääntelyä on sovellettava. Artikkelissa tarkastellaan, mitä hyvällä tieteellisellä käytännöllä ja sen loukkaamisella tarkoitetaan. Pääpaino on uuden HTK-ohjeen esittelyssä ja käsitteistön täsmentämisessä. Artikkelissa selvennetään TENK:n oikeudellista asemaa. Menetelmältään tutkimus on lainopillinen eli siinä tulkitaan ja systematisoidaan lainsäädäntöä.</p> 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/131164 Tieteen sydänääniä 2023-06-20T11:47:32+03:00 Reetta Muhonen Mira Huusko Mervi Friman 2023-07-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Tiedepolitiikka