Tiedepolitiikka https://journal.fi/tiedepolitiikka <p><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on foorumi tiede- ja korkeakoulupoliittiselle keskustelulle.&nbsp; Lehti tuo esiin tieteeseen, korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan sekä yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin liittyviä ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kysymyksiä. <br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti pyrkii edistämään tieteidenvälistä ymmärrystä ja luomaan edellytyksiä aiempaa syvemmälle yhteistyölle sekä eri tieteenalojen että tieteellisen tiedon tuottajien ja käyttäjien välillä.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti on vertaisarvioitu monialainen aikakauslehti, joka ei ole tieteenalasidonnainen.<br><strong>Tiedepolitiikka</strong>-lehti tarjoaa referoidun julkaisufoorumin myös tukijanuransa alkutaipaleella oleville kirjoittajille.<br><br></p> Edistyksellinen tiedeliitto ry fi-FI Tiedepolitiikka 0782-0674 Koulutuksen ja tutkimuksen merkitys maakuntien kehityksessä https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108048 Pekka Neittaanmäki Copyright (c) 0 2021-05-14 2021-05-14 46 1 50 53 Sivistys-Suomen synty – ja suunta? https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102705 <p>Jaakko Nummisen elämänkerrallinen Sivistyssuomen synty –kirjan ykkösosa on vaikuttava ja tietorikas kuvaus suomalaisesta koulutuspolitiikasta ja suurista koulu-uudistuksista. Tarkastelen tässä kirjoituksessa korkeakoulupolitiikkaa ja korkeakoululaitoksen kehittämistä. Kysyn erityisesti, mitä evästystä Nummisen kirja tarjoaa korkeakoulutuksen nykytilaa ja suuntaa ajatellen.</p> Ahola Sakari Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-05-14 2021-05-14 46 1 54 58 Kansliapäällikkö muistelee: Sivistys-Suomen tekijänä https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108049 Osmo Lampinen Copyright (c) 0 2021-05-14 2021-05-14 46 1 59 59 Osmo Lampinen in memoriam https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108050 Kari Kuoppala Copyright (c) 0 2021-05-14 2021-05-14 46 1 60 60 Subjekti tiedon ja tietämättömyyden rajapinnalla https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108052 Jouni Huhtanen Copyright (c) 0 2021-05-14 2021-05-14 46 1 61 62 Suomen ammattikorkeakoulujen strategiasisällöt 2017-2020 https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102626 <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan Suomen ammattikorkeakoulujen strategiasisältöjä 2017-2020. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva siitä, minkälaisia strategiasisällöt ovat ja miten niitä voidaan jäsentää. Tutkimusaineistona ovat strategiadokumentit, joita on analysoitu käyttäen aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Strategiasisältöjä näyttää tutkimuksen perusteella määrittävän viisi päätemaa: ammattikorkeakoulujen perustehtävien kehittäminen, hallitustavoitteisiin vastaaminen, rakenteellinen kehittäminen ja tehokkuuden parantaminen, erityistehtävään tai erityisprofiiliin liittyvät kuvaukset sekä painoalojen määrittely. Tutkimuksen perusteella voi päätellä sen, että korkeakoulujen ulkoinen ohjaus vaikuttaa strategiasisältöihin enemmän kuin korkeakoulujohdon tekemät strategiasisältöjä koskevat valinnat ja&nbsp; strategiasisältöjen määrittely näyttää olevan muutosvaiheessa.</p> Helena Kuusisto-Ek Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-05-14 2021-05-14 46 1 7 18 Avoimuus ammattikorkeakoulussa https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/103255 <p>Minkälaisena ja miten avoin tiede näyttäytyy yksittäisen ammattikorkeakoulun tasolla?&nbsp; Missä määrin avoimuus on jäänyt kansallisen tason tai korkeakoulujen johdon arvoksi ja tavoitteiksi, missä määrin se on läpäissyt koko organisaation? Asiaa tarkastellaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa koskien avoimia opetus- ja oppimiskäytäntöjä sekä oppimateriaalien avaamista.</p> <p>Tulosten perusteella avoimuuden periaatteet on omaksuttu korkeakoulun tasolla arvona, osana toimintasuunnitelmia ja toimintaa. Opetushenkilökunnan keskuudessa avoimuus nähdään tärkeänä erityisesti koulutuksen laadun näkökulmasta. Toisaalta opettajat ovat epävarmoja, mitä kaikkea avoimuudella tai avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan ja miten avoimuus vaikuttaa omaan työhön.</p> Leena Wahlfors Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-05-14 2021-05-14 46 1 19 26 Epäfokus laadullisessa tutkimuksessa https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102450 <p>Tässä artikkelissa tarjoamme autoetnografisen katsauksen kahteen soveltavaa kielentutkimusta ja korkeakoulututkimusta yhdistelevään tutkimusprojektiin, jotka molemmat olivat pitkän, osittain varsin fokuksettoman prosessin tulosta. Näiden kahden projektin avulla esittelemme ja pohdimme sitä, miten projektit saivat alkunsa, miten ne etenivät ja miten niiden ydin kirkastui vasta useiden kollegoiden kanssa käytyjen keskusteluiden, prokrastinoinnin ja muuttuneiden suunnitelmien jälkeen – molemmissa tapauksissa lähempänä tutkimusprosessin loppua kuin sen alkua. Artikkelin tavoitteena on käsitteellistää <em>epäfokusta</em> laadullisessa tutkimuksessa; tuoda läpinäkyvyyttä tutkimusprosessin epälineaarisuuteen, epävarmuuteen ja ajoittaiseen sekavuuteen. Epäfokuksen käsitteellistäminen [...]</p> Melina Aarnikoivu Taina Saarinen Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-05-14 2021-05-14 46 1 27 39 Yliopistojen laillinen viisaus? https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/102258 <p>&nbsp;Tämän artikkelin tarkoituksena on selvittää yliopistojen lakiin ja lailliseen viisauteen liittyviä logiikoita ja perusteluja dokumenttiaineiston avulla. Aineistosta tunnistettiin kolme toiminnan motivaatiota, joita olivat vilpittömän mielen, oikeutetun toiminnan ja laillisuuden sivuuttamisen logiikat. Hallitsevaksi osoittautui oikeutetun toiminnan logiikka, jossa kyse oli siitä, että yliopiston toimijat olivat joltain osin tietoisia toiminnan oikeudellisesta kiistanalaisuudesta, mutta katsoivat joka tapauksessa olevansa oikeutettuja valittuun käyttäytymiseen. Laillisen viisauden kehittämiseksi ylipistojen tulisi tiedostaa pyrkimystensä lailliset rajat ennen kuin ne ryhtyvät toteuttamaan uuden yliopistoidean ja johtamisideologian mukaisia suunnitelmia. &nbsp;</p> Tuomo Peltonen Copyright (c) 2021 Tiedepolitiikka 2021-05-14 2021-05-14 46 1 40 49 Korkeakoulupolitiikkaa Sivistys-Suomessa ennen ja nyt https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/108047 Kari Kuoppala Copyright (c) 0 2021-05-14 2021-05-14 46 1 4 6