[1]
V. Oittinen, ”Pertti Hynynen”, tjk, vsk. 2, nro 1, ss. 133–134, marras 2022.