(1)
Heino, V. . Foreword No 1−2 (2021). Finnish J. Trib. 2021, 38, 3.