(1)
Heino , V. . Foreword No 3−4 (2021). Finnish J. Trib. 2021, 38, 3.