(1)
Heino, V. Foreword No 3−4 (2022). Finnish J. Trib. 2022, 39, 3.