[1]
I. Hetemäki, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 32, nro 3, touko 2014.