[1]
J. Rydman, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 23, nro 1, tammi 2005.