[1]
J. Rydman, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 22, nro 4, huhti 2004.