[1]
J. Rydman, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 23, nro 8, marras 2005.