[1]
J. Rydman, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 21, nro 5, touko 2003.