[1]
J. Rydman, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 20, nro 1, tammi 2002.