[1]
J. Rydman, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 19, nro 2, helmi 2001.