[1]
M. K. Aula, ”Raha ratkaisee?”, TT, vsk. 19, nro 4, huhti 2001.