[1]
J. Rydman, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 17, nro 7, loka 1999.