[1]
I. Hetemäki, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 35, nro 5, syys 2017.