[1]
K. Lagerspetz, ”Synapsit ja emergenssi”, TT, vsk. 17, nro 5, touko 1999.