[1]
I. Hetemäki, ”Lyhyesti”, TT, vsk. 31, nro 1, helmi 2013.