Työprosessien ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys tiedon jakamisen mahdollisuusrakenteissa

  • Tuula Heiskanen
  • Katri Otonkorpi-Lehtoranta
  • Minna Leinonen

Abstrakti

Tässä artikkelissa kiinnostuksen kohteena ovat tietointensiiviset yritykset,  joissa tiedon hankkimisen, luomisen ja jakamisen kysymykset ovat korostuneesti esillä jokapäiväisessä organisaatioelämässä. Artikkelissa kysytään, mikä on työprosessin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys tiedon jakamisen mahdollisuusrakenteissa. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdessa tietointensiivisessä yrityksessä haastattelemalla johtoa ja henkilöstöä (yhteensä 27 haastattelua). Yrityksissä työprosessit ja työn organisointi poikkesivat toisistaan. Tarkastelumme kohteena on paitsi kasvokkainen myös teknologiavälitteinen tiedon jakaminen. Hyödynnämme tarkastelussamme mahdollistavien rakenteiden käsitettä tiedon jakamisessa. Ensimmäisessä yrityksessä korostui sekä vuorovaikutusyhteisö että mentorointisuhteet tiedon jakamisen resursseina. Toisessa yrityksessä tietojärjestelmän hyödyntäminen jäsensi työprosessia ja tiedon jakamista. Yritysten erilaiset tiedon jakamisen mahdollisuusrakenteet sekä tukivat että haastoivat hiljaisen tiedon jakamista. Kummassakin yrityksessä oli monia erilaisia tiedon jakamisen lajeja. Erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on toisistaan poikkeavia vahvuuksia ja heikkouksia erilaisten tiedon jakamisen lajien tavoittamisessa. Oma ratkaisumme oli vuorovaikutuskontekstin ja formaalin työprosessin keskinäisten yhteyksien huomioiminen analyysissa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 7, 2019