Konsulttityö joustavana asiantuntijatyönä jälkiteollisilla työmarkkinoilla

Kirjoittajat

  • Arja Haapakorpi Tampereen yliopisto

Abstrakti

Jälkiteolliselle yhteiskunnalle on ominaista asiantuntijapalveluiden lisäänty­minen ja työvoiman käytön joustavoittaminen. Osana tätä kehitystä konsultti­palvelut ovat kasvaneet ja laajentuneet uusille aloille. Itsellisten konsulttien työ on kontingenttia, mikä tarkoittaa ansioiden hankkimista monista lähteistä ja tarkasti rajattujen tehtävien suorittamista sovitussa aikataulussa lyhyt­aikaisina toimeksiantoina tai työsuhteina. Artikkelissa tutkitaan konsulttien työn laatua työmarkkinoilla analysoimalla heidän kokemuksiaan ja toimin­taansa lyhytaikaisista projekteista koostuvassa ansiotyössä sekä syitään kon­tingenttiin konsulttityöhön. Haastatteluaineistoon perustuvassa tutkimuksessa sovelletaan laadullista tutkimusotetta. Konsultit asemoidaan osaksi jousto­työmarkkinoita: palkkatyön ja itsensä työllistämisen joustavaan yhdistämiseen perustuvaan ansaintaan. Heidän työn laatuaan tutkitaan (työ)elämän kokonaisuudessa, jota kuvaavat sisällöllinen mielekkyys, epävarmuus ja jatkuva valmiustila (työ)ajan käsitteen uudelleen määrittäjänä. Tulosten mukaan epävarmuuden kontrollointi joustamalla ei vaadi välttämättä enempää työaikaa, mutta jatkuvassa valmiustilassa oleminen ohentaa muiden elämänalueiden tilaa konsulttien elämässä ja laventaa siten ajan käsitettä heidän kokemuksissaan. Epävarmuus koettelee taloudellisia  velvoitteita kantavia perheellisiä ankarammin kuin eläkeikää lähestyviä, joille konsulttityö on ollut ennemminkin oma valinta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-09-22