Hovi, T. (2019). Yrittäjyys ja eletty uskonto. Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 8(1). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v8i1.83004