Hovi, Tuja. 2019. ”Yrittäjyys Ja Eletty Uskonto”. Uskonnontutkija - Religionsforskaren 8 (1). https://doi.org/10.24291/uskonnontutkija.v8i1.83004.