Hovi, T. (2019) ”Yrittäjyys ja eletty uskonto”, Uskonnontutkija - Religionsforskaren, 8(1). doi: 10.24291/uskonnontutkija.v8i1.83004.