Uskonnontutkija - Religionsforskaren https://journal.fi/uskonnontutkija <p>Suomen Uskontotieteellinen Seura julkaisee vapaasti luettavissa olevaa verkkolehteä Uskonnontutkija – Religionsforskaren, jossa käsitellään uskontotieteen ja sen lähialojen tutkimusta. Lehti toimii suomen- ja ruotsinkielisenä julkaisukanavana alan tutkijoille. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, katsauksia sekä kirja-arvosteluita.</p> Suomen Uskontotieteellinen Seura fi-FI Uskonnontutkija - Religionsforskaren 1796-4407 <p>Tekijän­oikeus säilyy kirjoittajalla siten, että tekstin alkuperäinen julkaisuoikeus on Uskonnontutkija - Religionsforskaren -lehdellä. Kirjoittajalla on oikeus tallentaa julkaisijan&nbsp;tuottama artikkeliversio oman organisaationsa tai tieteenalansa julkaisuarkistoon sekä jakaa julkaisua sosiaalisen median palveluissa, kuten Researchgatessa heti artikkelin julkaisun jälkeen. Kirjoittaja voi julkaista kustantajan tuottaman artikkelin osana elektronista ja painettua väitöskirjatyötään. Artikkelin alkuperäinen julkaisija, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite on mainittava kokonaisuudessaan.</p> <p>Artikkelia voi vapaasti käyttää opetuksessa ja tutkimuksessa sekä muuhun ei-kaupalliseen tarkoitukseen&nbsp;siten, että lähteenä mainitaan tekijä, artikkeli, lehden nimi ja numero sekä artikkelin URL-osoite kokonaisuu­dessaan.</p> <p>Ks.&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0" target="_blank">http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0</a></p> Balansering mellan den gyllene regeln och det femte budordet: En narrativ studie om inställningar till dödshjälp bland finländska präster https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120486 <p><em>Artikeln fokuserar på motiveringar bakom eutanasiattityder bland det finska prästerskapet. Artikeln bygger på sex intervjuer som gjorts bland finska evangelisk-lutherska präster. Holistisk innehållsanalys användes för att analysera de berättelser som rör eutanasiattityder. Det lärdomsbaserade narrativet lyfter fram betydelsen av den kristna läran, bibliska läror och traditionella tolkningar som rättfärdiganden bakom attityder relaterade till etiska frågor. Det kunskapsbaserade narrativet kombinerar en kyrklig och en världslig utgångspunkt, där tolkning av kristendomen balanserar med vetenskapens och filosofins förståelser. Därför påverkas attityderna av andra discipliner utöver de kristna lärorna. Det människocentrerade narrativet betonar argumentation, där mötet med människor och inflytandet av olika livserfarenheter påverkar attityderna. Berättelserna bakom eutanasiattityderna lyfter fram ämnets komplexitet men också inflytandet av olika bakgrunder, synsätt och kristna tolkningar av prästerskapet.</em></p> Miia Kontro Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120486 Päivi Räsäsen kesytön uskonto: Räsäs-kohut suomalaisen julkisuuden ilmiönä https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120487 <p><em>Analysoin artikkelissani Päivi Räsäsen ja tämän uskonnollisten näkemysten käsittelyä suomalaisessa mediajulkisuudessa. Keskityn erityisesti julkisuuteen, joka liittyi vuoden 2010 Homoilta-ohjelmaan, vuoden 2013 puheeseen Kansanlähetyspäivillä ja vuonna 2019 käynnistyneeseen rikostutkintaan, joka muuttui myöhemmin oikeusprosessiksi. Pääväitteeni on, että Räsänen saa kolmesta syystä paljon mediatilaa, joka ei selity pelkästään ministeriydellä tai puoluejohtajuudella. Räsänen julkisuuden henkilönä ilmentää ensinnäkin</em> <em>yleisiä</em> <em>syitä, miksi uskonnon näkyvyys Pohjoismaissa on kasvanut, vaikka yhteiskunta muutoin on maallistunut. Toiseksi suurta huomiota selittää se, että Räsänen rikkoo uskonnon yksityisluonnetta koskevaa sosiaalista normia, mikä liittyy myös hänen asemaansa kansanedustajana ja ministerinä. Kolmanneksi Räsäsen käsittely mediassa mahdollistaa useille erilaisille tahoille puhujapositioita antamalla tilaisuuden pitää esillä heille tärkeitä asioita. Näiden</em> <em>yleisten yhteiskuntaan ja mediaan liittyvien seikkojen ansiosta Räsänen on tällä hetkellä kristillisyytensä vuoksi tunnetuin suomalainen, ja erityisesti konservatiivikristillisten piirien kasvot.</em></p> Tuomas Äystö Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120487 Uskonnollinen eksklusivismi, älylliset harharetket ja (uskonnon)filosofin vastuu https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120488 <p><em>Artikkelissa tarkastellaan uskonnonfilosofisen tutkimuksen ja keskustelun – ja siten laajemmin uskontoa koskevan akateemisen keskustelun – eettistä vastuullisuutta. Eräät keskeiset analyyttiset uskonnonfilosofit ovat kannattaneet konservatiivisia kristillisiä näkemyksiä, joihin saattaa sisältyä esimerkiksi yleisten ihmisoikeuksien kannalta ongelmallisia, toisia ihmisiä (kuten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä tai abortintekijöitä) syrjiviä ja loukkaavia käsityksiä. Artikkelissa ehdotetaan, että tällaisia ajattelutapoja tulee arvioida holistisen pragmatismin pohjalta: eettisesti ongelmallisia kantoja puolustavien filosofien ajattelun kokonaisuuteen sisältyvät teoreettisimmatkaan ideat eivät ole suojattuja eettiseltä kritiikiltä. Tarkasteltaessa uskonnonfilosofisen (tai minkä tahansa) ajattelujärjestelmän kokonaisuutta arvioitavana on aina sekä faktuaalisia että normatiivisia väitteitä ja uskomuksia, ja eettisin perustein saatetaan joskus joutua kyseenalaistamaan myös faktuaalisiksi katsottuja käsityksiä. Kun apologetiikan palvelukseen ideologisesti asettuva uskonnonfilosofinen argumentaatio alistetaan tällaiselle kritiikille, se osoittautuu eräänlaiseksi ”älylliseksi harharetkeksi” samaan tapaan kuin poliittisesti arveluttavien ideologioiden tueksi asettuneiden intellektuellien näkemykset. Erityisen ongelmallinen apologeettisen uskonnonfilosofian elementti on vain yhden uskonnon toiset poissulkevaan (pelastavaan) totuuteen uskova eksklusivismi (eri muodoissaan). Artikkelissa korostetaan, että ainoastaan uskonnollisen eksklusivismin hylkäävä uskonnonfilosofinen lähestymistapa kykenee eettisesti vastuulliseen keskusteluun uskonnosta. Tästä eettisestä kritiikistä avautuu kuitenkin myös metafilosofisia kysymyksiä siitä, mitä ylipäänsä merkitsee tarkastella filosofisesti eettisen ajattelun ja keskustelun rajoja tai tällaisten rajojen rikkomisia. Eettinen ja metafilosofinen taso kietoutuvat artikkelin argumentaatiossa näin erottamattomasti yhteen. </em></p> Sami Pihlström Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120488 Pysyvyyden ja muutoksen ristivetoja https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120494 Heikki Pesonen Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120494 Hijrojen vieraana: Leyla Jagiella ja sukupuolen moninaisuus islamissa https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120489 Teemu Pauha Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120489 Buddhalaisuus ja nykyinen ympäristökriisi: käytännön ympäristösuhteen historiallinen kehitys ja ympäristötoiminnan vaikuttavuus https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120490 Johannes Cairns Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120490 Elämää henkimaailman, uskonnon ja yhteiskunnan rajoilla https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120491 Marika Chaisuedi Brita Ekberg Katariina Kaunetsalo Seppo Koivulehto Päivi Koivuniemi Sofia Salenius Anna Sillman Taru Timonen Aleksi Usano Terhi Utriainen Siiri Virta Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120491 Ruumiin ja mielen pyhiinvaelluksella Japanissa https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120492 Teuvo Laitila Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120492 Tietokirja nostaa esiin yliluonnolliset sotakokemukset https://journal.fi/uskonnontutkija/article/view/120493 Ossi Korpi Copyright (c) 2022 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2022-06-30 2022-06-30 11 1 10.24291/uskonnontutkija.120493