https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/issue/feed Yhdyskuntasuunnittelu 2024-02-21T10:45:50+02:00 Anssi Joutsiniemi anssi.joutsiniemi@oulu.fi Open Journal Systems <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Yhdyskuntasuunnittelu-lehti julkaisee kaupunkitutkimukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun liittyviä artikkeleita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita sekä katsauksia. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdyskuntasuunnittelu-lehteä lukemalla voi seurata, mitä suomalaisessa ja kansainvälisessä kaupunkitutkimuksessa tapahtuu.</span></p> <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Yhdyskuntasuunnittelu on Suomen ainoa kaupunkitutkimuksen ja yhdyskuntasuunnittelun tieteellinen sarjajulkaisu. Se kokoaa eri alojen tutkijoita, suunnittelijoita, arkkitehteja ja muita rakennetun ympäristön ammattilaisia.</span></p> <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Lehti tarjoaa kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneille tutkijoille tieteellisen forumin korkeatasoisten artikkelien julkaisemiseen. Yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisille ja muille siitä kiinnostuneille lehti toimii koko laajan kentän keskustelukanavana. Ajoittain julkaistaan aihepiiriltään rajatumpia ajankohtaisia teemanumeroita.&nbsp;<a href="https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/about/submissions">Mikäli haluat julkaista artikkelin tai tarjota lehteen muita tekstejä, katso lisätietoja täältä</a>.</span></p> <p class="x_MsoPlainText"><span lang="FI">Lehden julkaiseminen aloitettiin vuonna 1963. Nimi muutettiin Yhteiskuntasuunnitteluksi vuonna 1971, ja vuonna 2002 se palautettiin alkuperäiseen asuunsa.</span></p> https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/113003 Rakennetun ympäristön sisältämät materiaalit ja niiden virrat 2023-05-07T19:33:30+03:00 Satu Huuhka Arto Köliö Pirjo Kuula Jukka Lahdensivu <h1>Ilmastokriisin myötä kestävän kehityksen vaatimukset tuovat uudenlaisia tehtäviä yhdyskuntasuunnitteluun. Viihtyisän ja toimivan ympäristön luomisen ohella yhä tärkeämmiksi näkökulmiksi nousevat yhdyskuntarakentamisen materiaalien käyttö sekä sen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, niin sanotut tuotesidonnaiset päästöt (engl. embodied carbon). Tässä artikkelissa esitetään katsaus menetelmiin ja suomalaisiin aineistoihin, joilla rakennetun ympäristön sisältämiä materiaaleja ja niiden virtoja voidaan kartoittaa. Vaikka käytännön yhdyskuntasuunnittelussa itse materiaalikanta- ja virta-analyysit hankittaisiinkin niihin erikoistuneilta konsulteilta, on tilaajalla oltava perustason ymmärrys analyysimenetelmistä ja niiden vaatimista aineistoista, jotta näitä selvityksiä voidaan onnistuneesti hankkia.</h1> 2024-02-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Satu Huuhka, Arto Köliö, Pirjo Kuula, Jukka Lahdensivu https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/121901 Erillistaloista umpikortteleiksi? 2023-04-04T18:20:59+03:00 Jyrki Tarpio Markku Norvasuo <p style="font-weight: 400;">Monien suomalaisten kaupunkien kasvu suuntautuu esikaupunkien lähiöihin, joiden kaupunkirakennetta halutaan tästä syystä tiivistää. Tässä artikkelissa tarkastellaan tiivistämisen keinona lähiökerrostalojen horisontaalista laajentamista olemassa olevaa rakennuskantaa säästäen. Aihetta lähestytään pohtimalla sekä korttelien että rakennusten ominaisuuksia: artikkelissa tutkitaan sekä lähiökorttelien ominaispiirteitä ja muuttamismahdollisuuksia että tyypillisen lähiökerrostalon laajentamisen vaihtoehtoja. Aluksi aihepiiriä taustoitetaan tarkastelemalla lähiökorttelin käsitettä ja historiallista kehitystä. Tämän jälkeen laajennusmahdollisuuksia tutkitaan suunnittelututkimuksen (<em>research by design</em>) keinoin käyttäen materiaalina Espoosta valittua kuutta esimerkkitapausta, jotka edustavat aluerakentamista 1960-luvun lopulta 1980-luvun alkuun. Tuloksena esitetään näkemys rakennusten ja korttelien oleellisimmista laajentamiseen vaikuttavista ominaisuuksista. Lopuksi tarkastellaan lähiörakenteen muuttamisen vaikutuksia ja periaatteellisia kysymyksiä.</p> <p style="font-weight: 400;">-----</p> <p style="font-weight: 400;">Artikkeli pohjautuu tutkimukseen (Muuttuva käsitys lähiöstä tiivistyvässä kaupungissa), joka on saanut avustusta ympäristöministeriön Lähiöohjelmasta 2020–2022.</p> 2024-03-06T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Jyrki Tarpio, Markku Norvasuo https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/120503 Asukastoiveiden mukainen kerrostalo? 2023-02-06T13:22:53+02:00 Sini Saarimaa Veera Turku Jenni Kuoppa Anne Tervo Markus Laine <div> <h2><span lang="fi">Perinteinen lomakekyselyihin perustuva asumispreferenssitutkimus kertoo yleistettävästi siitä, miten suomalaiset haluavat asua. Tällainen tieto perustuu usein tutkijoiden asettamiin vastausvaihtoehtoihin asukkaiden omien tulkintojen sijaan, ja jää yleiselle tasolle hyödyttääkseen suunnittelun kenttää. Saadaksemme tarkempaa tietoa asukastoiveista loimme ja sovelsimme uutta paljastettujen preferenssien, lausuttujen preferenssien sekä asuntosuunnittelun välillä liikkuvaa tutkimuksellista lähestymistapaa. Vastaamme sen avulla tutkimuskysymykseemme: Millainen on asukastoiveiden mukainen kerrostalo kaupunkikeskustassa? Tutkimuksen fokusryhmiin osallistui urbaania keskiluokkaa edustanut joukko Turun alueelta. Tutkimuksen toteutustapa ja siitä saadut oivallukset ansaitsevat huomiota elinympäristöjen tulevaisuuden kehittämisessä sekä jatkotutkimuksessa.</span></h2> </div> 2024-02-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sini Saarimaa, Veera Turku, Jenni Kuoppa, Anne Tervo, Markus Laine https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/143470 Lama pelastakoon meidät suomalaisilta taloustieteilijöiltä 2024-02-20T16:34:46+02:00 Anssi Joutsiniemi 2024-02-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Anssi Joutsiniemi https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/143471 Rakentamisen ja ilmaston kohtalonyhteys 2024-02-20T17:02:57+02:00 Lauri Jääskeläinen 2024-02-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Lauri Jääskeläinen https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/143473 Suunnittelun ja rakentamisen uudistuva lainsäädäntö vaatii monenlaisia taitoja 2024-02-20T19:05:58+02:00 Sirkku Wallin Liisa Horelli 2024-02-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Sirkku Wallin, Liisa Horelli https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/143474 Katsauksia Yhdyskuntasuunnittelun seuran tapahtumiin 2024-02-20T19:44:02+02:00 Lauri Jääskeläinen 2024-02-21T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 Lauri Jääskeläinen