Sotilasetiikan opetus – tapaustutkimuksen metodin haaste

Kirjoittajat

  • Antti-Tuomas Pulkka
  • Amira Raviv

Avainsanat:

sotilaspedagogiikka, sotilasetiikka

Abstrakti

Sotilaspedagogiikan näkökulmasta sotilasetiikan tarkastelu ei liity pelkästään eettisesti oikeaan toimintaan vaan sotilaiden moraalisen toiminnan kehittämiseen opetuksen avulla. Eräs keskeisistä modernien asevoimien haasteista on sellaisen oppimisprosessin suunnittelu ja toteutus, joka aidosti ja luonnollisesti saa ihmiset toimimaan oikealla tavalla professionsa periaatteiden mukaisesti. Tämän haasteen validius ilmenee aika ajoin hyvinkin koulutettujen toimijoiden tarkoituksellisina kyseenalaisina tekoina. Tämä artikkeli keskittyy etiikan opetuksen metodologiaan olettaen sen olevan eräs mahdollinen näiden oppimisen ilmentyvien erojen takan oleva tekijä. Etiikan käsitteen pohdinnalla pyritään luomaan perusta opetukseen liittyvien argumenttien esittämiselle. Käsittelyä edistetään vertaamalla kahden eri maan (Hollanti ja Kanada) etiikan opetusmateriaaleja sekä kuvaamalla perusteellisemmin Israelin puolustusvoimien käyttämää sovellusta case-menetelmästä. Kirjoittajat esittävät pohdintoja siitä, kuinka opetuksen menetelmiä ja välineitä tulisi kehittää konstruktivismin ja oppimisen itsesäätelyn teoreettisten oletusten avulla muodostetussa viitekehyksessä. Case–menetelmä on ilmeisen ideaali menetelmä kokonaisvaltaista ja syvällistä tarkastelua vaativien, monimutkaisten aiheiden käsittelyyn. Valittujen esimerkkien vertaamisen perusteella vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämän menetelmä soveltamismahdollisuuksiin liittyy mahdollisuuksia ja piileviä tekijöitä, joita ei vielä ole tarkasteltu. Kirjoittajat tarkastelevat lopuksi jatkotutkimuksen mahdollisuuksia. Artikkeli on englannin kielellä ja luettavissa painetussa julkaisussa Tiede ja ase 65 (hinta 20 €). Julkaisun voi tilata Tiedekirjasta sähköpostitse tiedekirja@tsv.fi tai verkkokaupasta www.tiedekirja.fi

Kirjoittajan esittely

Amira Raviv

Everstiluutnantti (evp), Israel Toimii organisaatio- ja koulutuskonsulttina.

Julkaistu

2008-01-08

Viittaaminen

Pulkka, A.-T., & Raviv, A. (2008). Sotilasetiikan opetus – tapaustutkimuksen metodin haaste. Tiede ja ase, 65. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/392

Numero

Osasto

Artikkelit