Joustavuus - pienen maan vastaus tulevaisuuden taistelukentän haasteisiin

Kirjoittajat

  • Jouni Laari Pääesikunta

Avainsanat:

Joustavuus, tulevaisuuden taistelukenttä

Abstrakti

Kirjoittaja toteaa johdannossa perustelujensa jälkeen, että "tässä kirjoituksessa oletetaan kaaosteorian ja sen sovellutusten hallitsevan sodankäyntiä." Ensimmäisessä luvussa, "Kaaosteoria ja Clausewitziläinen epävarmuus tulevaisuuden taistelukentällä", tarkastellaan tulevaisuuden sodan kuvaa todeten muun muassa, että " Vähäisin voimavaroin ei kehittämistä siis kannata suunnata yleisen trendin mukaisesti, vaan tulisi etsiä perusluonteeltaan yllättäviä toimintatapamalleja tai välineitä." Lisäksi selvitellään kaaosteoriaa ja sen soveltamista sodankäyntiin.
Toisessa luvussa käsitellään teemaa "Joustavat joukkojen käyttöperiaatteet". Siinä selvitellään aluksi 2000-luvun alueellista puolustusjärjestelmää, sen teoriapohjaa ja taistelun periaatteita. Joustavia joukkojen käyttöperiaatteita tarkasteltaessa, aihetta lähestytään sotataidon teoreetikkojen avulla. Kolmannessa luvussa käsittelyyn tuodaan joustava rakennemuutos ja kokoonpanot, tarkastellen ensin organisointiperiaatteita. Ylimmän johdon jakautumisesta toiminnallisiin linjoihin käsiteltäessä esitellään muutamia periaatteellisia organisointimalleja. Seuraavaksi tarkastellaan yhtymien esikuntien toiminnallisen organisointia, taistelujoukkojen uudelleen jaottelua ja selvitetään modulaaristen taistelujoukkojen muodostamisperiaatteita. Päätännässä todetaan lopuksi, että " Joustavien toimintamenetelmien ja organisaatioiden tärkein tavoite on estää puolustuksen romahtaminen väistämättömän ensimmäisen strategisen tuli-iskun aikana ja jo etukäteen minimoida nopeiden tilannevaihteluiden ja taistelujaotusten muutosten aiheuttamat sekaannukset."

Tiedostolataukset

Julkaistu

1998-01-01

Viittaaminen

Laari, J. (1998). Joustavuus - pienen maan vastaus tulevaisuuden taistelukentän haasteisiin. Tiede Ja Ase, 56(56), 58–83. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47807

Numero

Osasto

Artikkelit