KADETTIEN HYVINVOINTIIN JA OPISKELUKYKYYN YHTEYDESSÄ OLEVAT OPISKELUYMPÄRISTÖTEKIJÄT

  • Matti Meriläinen Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Avainsanat: kadetti, opiskelu-uupumus, opiskelukyky, pedagoginen hyvinvointi, opiskeluympäristö, tavoitemotivaatio

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin kadettien opiskelu-uupumuksen yleisyyttä sekä opiskelu-ympäristöä ja henkilökohtaista tavoitemotivaatiota koskevien käsitysten yhteyttä koettuun opiskelukykyyn ja opiskelu-uupumukseen. Tyytyväisyyttä opiskeluympäristötekijöihin ja henkilökohtaista tavoitemotivaatiota tarkasteltiin myös suhteessa opiskelu-uupumuksen eri tasoihin. Opiskelutyytyväisyyttä ja hyvinvointia kartoittavaan kyselyyn vastasi 97 toisen vuosikurssin kadettia loppukesästä 2009. Tulokset osoittivat, että uupumus käy rinta rinnan tyytymättömyyden ja heikentyneen motivaation kanssa. Kadetit olivat sitä tyytymättömämpiä opiskeluympäristötekijöihin, mitä uupuneempia he olivat. Myös henkilökohtainen tavoitemotivaatio heikkeni uupumuksen myötä. Ilmiöiden välisestä syy-seuraus -suhteesta ei voi tehdä johtopäätöksiä tämän tutkimuksen perusteella, mutta tulokset osoittavat jatkotutkimuksen tarpeellisuuden. Aikaisemmat tutkimukset ovat paljastaneet, että opiskeluympäristökokemusten suora yhteys uupumiseen on vähäinen. Sen sijaan opiskeluympäristökokemukset ovat yhteydessä opiskelijoiden tavoitemotivaatioon ja sitä kautta edelleen uupumiseen. Tulokset ovat hyödynnettävissä Maanpuolustuskorkeakoulun opetuksen kehittämisessä.

Kirjoittajan esittely

Matti Meriläinen, Itä-Suomen yliopiston Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Majuri (evp), KT ja yliopistonlehtori
Julkaistu
2016-03-22
Viittaaminen
Meriläinen, M. (2016). KADETTIEN HYVINVOINTIIN JA OPISKELUKYKYYN YHTEYDESSÄ OLEVAT OPISKELUYMPÄRISTÖTEKIJÄT. Tiede Ja Ase, 73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/56944
Osasto
Artikkelit