STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – realismista sosiaaliseen konstruktioon

Kirjoittajat

  • Arto Hirvelä Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Avainsanat:

strateginen kommunikaatio, Strategic Communication

Abstrakti

In this article we approach the question of Strategic Communication, which, as a yet unstructured concept, influences the way in which i.e. NATO organizes non-kinetic capabilities. The evolution of the concept has seen the transformation from psychological operations and electronic warfare to cyber operations, civil-military cooperation and influencing key audiences, which, during the past decades, have taken place as the result of the development of military operations in the Persian Gulf. We believe that Strategic Communication means that the sharing of information is organized in a manner that minimizes the possibility of a media spectacle as the result of a military operation. With their actions, the armed forces represent the domain of meaning, mediatisation and misinterpretation. Strategic Communication organizes and coordinates the entire field of information flows. Global communication and the 24/7 flow of information no longer stops at the national borders. The networked society does not stop for a moment, which blurs the boundary between the beginning and the end of issues. Strategic Communication is an example of how states and military organizations aim at continuous, simultaneous and parallel participation in all operational levels, ranging from the strategic-political to the tactical. This article is based on Major Arto Hirvelä’s doctoral dissertation Military Science (leadership) and the earlier research projects at the Department of Leadership and Military Pedagogy. TIIVISTELMÄ Tarkastelemme tässä artikkelissa strategista kommunikaatiota, joka vielä jäsentymättömänä käsitteenä vaikuttaa tapaan, jolla muun muassa Nato uudelleen organisoi niin sanottuja ei-kineettisiä suorituskykyjä. Matka psykologisesta ja elektronisesta sodankäynnistä tietoverkko-operaatioihin, siviili-sotilasyhteistyöhön ja avainhenkilöihin vaikuttamiseen on kulkenut läpi kylmän sodan ajan ja kehityskulku näkyy viimeisten vuosikymmenien Persianlahden sotilasoperaatioissa. Strateginen kommunikaatio tarkoittaa informaation vaihtamiseen liittyvän toiminnan organisoimista niin, että asevoimat minimoivat niiden toiminnan aiheuttaman mediaspektaakkelin mahdollisuuden. Toiminnallaan asevoimat edustavat aikamme informaatio yhteiskunnalle aina merkitysten, uutisoinnin ja ylitulkintojen aluetta. Strateginen kommunikaatio organisoi ja koordinoi koko informaation virtaamisen kenttää. Globaali kommunikaatio ja informaatiovirtojen 24/7-kulku ei pysähdy enää valtioiden rajoille. Verkottunut maailma ei lepää hetkeäkään, minkä vuoksi asioiden alun ja lopun välinen raja hämärtyy. Strateginen kommunikaatio on yksi esimerkki siitä, kuinka valtiot ja puolustusyhteisöt pyrkivät jatkuvasti toimimaan kaikilla tasoilla strategis-poliittisista tavoitteista aina taktisen toiminnan alaan samanaikaisesti ja rinnakkain. Tämä artikkeli perustuu majuri Arto Hirvelän johtamisen alan sotatieteelliseen väitöskirjatyöhön sekä Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen aikaisempiin tutkimushankkeisiin

Kirjoittajien biografiat

Arto Hirvelä, Maanpuolustuskorkeakoulu

Arto Hirvelä on ye-majuri, joka osallistuu sotatieteen tohtorin jatkokoulutusohjelmaan.

Aki-Mauri Huhtinen, Maanpuolustuskorkeakoulu. Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos

Aki-Mauri Huhtinen on ye-everstiluutnantti ja professori Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksella.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2013-04-30

Viittaaminen

Hirvelä, A., & Huhtinen, A.-M. (2013). STRATEGINEN KOMMUNIKAATIO INFORMAATIOYHTEISKUNNAN KANSALLISTEN TAVOITTEIDEN EDISTÄMISESSÄ – realismista sosiaaliseen konstruktioon. Tiede ja ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7984

Numero

Osasto

Artikkelit