Valmiuslain toimintavaltuusesitysten perustelemisesta ja perustelujen retoriikasta

Kirjoittajat

  • Kaarle Törrönen Puolustusvoimat

Avainsanat:

Valmiuslaki, toimivaltuus, perustelut

Abstrakti

Artikkelin johdannossa luodaan perusteet tarkastelulle. Siinä todetaan sotilaallisten kriisien vaikuttavan yhä laajemmin yhteiskuntaan ja antanut aiheen tarkastella toimivaltaisuutta sotilaallisen valmiuden kohottamisessa. Itsestään selvää ei kirjoittajan mukaan ole se, että valmiuden kohottamissuunnitelmiin sisältyisi automaattisesti ylimmän valtiojohdon ja eduskunnan valtuutus. Johdannon mukaan "toimivaltuusesityksiltä vaaditaan tilannekohtaisia perusteluja, jotta lisätoimivallan päättämiselle olisi olemassa lainmukaiset ja päätöksenteon edellyttämät riittävät perusteet".
"Artikkeli keskittyy perustelemisen ongelmatiikkaan aiheen kannalta varsin erikoisesta, retorisesta näkökulmasta. Pohdinnasta johdettujen tulosten kautta pyritään vastaamaan perustelemisen organisointia koskevaan kysymykseen. Ennen pidemmälle menevää tarkastelua, on kuitenkin syytä tähdentää, että tilannekohtaiseen ja tilannesidonnaiseen päätöksentekoon perusteluilla on tavoitteellista vaikutusta vasta kriisitilanteessa. Tästä syystä perustelujen retorista merkitystä ja painoarvoa voidaan vain arvailla, mutta arvioinnissa voidaan tukeutua havaintoihin ja tuntemuksiin siitä, miten vakuuttavilta jäljempänä esitetyt mallit tai rakenteet nyt vaikuttavat." Valmiuslain käyttöönottoon liittyvää päätöksentekotilannetta tarkasteltaessa, selvitetään poliittinen päätöksentekoprosessi, kriisin vaikutuksia päätöksentekoon ja retoriikkaa erilaisissa tilanteissa päätöksiin vaikuttamisen keinona. Lisäksi käsitellään seikkaperäisesti yksittäisen toimivaltuustarpeen perustelemista sekä perustelujen tekemistä kokonaismaanpuolustuksen näkökulmasta. Johtopäätöksissä muun muassa todetaan, että " Perustelemisen retoriset muodot eivät välttämättä korostu kriisin ensivaiheessa, jolloin perustellaan yleisesti valmiuslain soveltamista ja pyritään avaamaan laki yleensäkin käytettäväksi. Voidaankin sanoa, että tällöin ratkaisevammassa asemassa on perustelun sisältö."

Tiedostolataukset

Julkaistu

2000-01-01

Viittaaminen

Törrönen, K. (2000). Valmiuslain toimintavaltuusesitysten perustelemisesta ja perustelujen retoriikasta. Tiede Ja Ase, 58(58), 59–84. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/47830

Numero

Osasto

Artikkelit