MAASTON HYVÄKSIKÄYTTÖ JOUKKUEEN TAISTELUSSA

  • Heikki Luusua Jääkäriprikaati
Avainsanat: Taktiikka, taistelukoulutus, hajautettu taistelutapa, puolustus, jalkaväki, paikkatiedot, maastoanalyysi

Abstrakti

Maavoimien taistelu 2015-konsepti korostaa taistelutilan tehokasta hyödyntämistä omaksi eduksi. Samoin aikaisempaa pienempien joukkojen rooli vaikuttamisessa on myös korostunut. Ajatus erityisolosuhteiden hyödyntämisestä ei ole uusi, onhan suomalaisessa taktisessa ajattelussa maaston ja olosuhteiden hyväksikäyttöä pidetty koko itsenäisyyden ajan keskeisimpänä taktisena periaatteena, johon voimasuhteita tasoittavana tekijänä on luotettu. Tässä artikkelissa selvitetään miten, organisaation alatasolla, jalkaväkijoukkueen taistelussa näitä mainittuja voimasuhteita voitaisiin edelleen maaston hyväksikäytöllä tasoittaa. Kirjoituksessa tuodaan esille havaintojen kautta kehitysideoita maaston hyväksikäytöstä taktiikan ja taistelukoulutuksen kehittämiseksi. Tämä artikkeli perustuu kirjoittajan vuonna 2015 Maanpuolustuskorkeakoulussa hyväksyttyyn pro gradu -tutkielmaan. Tutkimusotteena työssä käytettiin monitapaustutkimusta, jossa aineisto tuotettiin sekä määrällisin että laadullisin menetelmin neljästä eri tapauksesta. Tapaukset olivat puolustusvoimien harjoitus- ja koulutustoiminnasta. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli: Miten maastoa tulisi käyttää hyväksi joukkueen taistelussa? Tavoitteena oli tunnistaa menestyneisiin taisteluihin yhdistettäviä maastotekijöitä. Maaston hyväksikäyttöä tutkittiin määrällisin menetelmin 22 mitattavalla muuttujalla. Tutkimusaineiston tuottaminen perustui Paikkatiedot Suomi-aineistossa esitettyjen maastotekijöiden mittaamiseen. Sen tueksi tuotettiin laadullinen aineisto tutkimustapausten kokonaishavaintoihin ja haastatteluihin perustuen. Mitattavat maastotekijät analysoitiin tilastollisilla menetelmillä vastemuuttujana käytettyä taistelun hyvyysarvoa vasten. Tuloksen esittäminen perustui määrälliseen aineistoon. Laadullinen aineisto toimi määrällisille tuloksille sekä selittävänä että täydentävänä osana. Tutkimuksen tulokset kiteytyvät viiteen havaintoon ja suositukseen, jotka ovat yhteydessä maavoimien taistelun 2015-konseptiin. Mahdollisuudet maaston hyväksikäytölle ovat lisääntyneet toiminta-alueiden kasvaessa sekä pyrittäessä aiempaa monipuolisempaan vaikuttamisen keino-valikoimaan. Maaston korkeussuhteiden merkitys taistelussa menestymiselle on laskenut. Paikkatietoaineistoja tulisi hyödyntää myös komppaniatasolla. Puuston laadun tunnistusta tulisi kehittää. Kehitettäessä taktiikkaa maaston tarjoamia mahdollisuuksia tulee tarkastella yksityiskohtaisesti ja joustavasti, jolloin taktiset ratkaisut monipuolistuvat. Tällöin maaston merkitys taistelussa lisääntyy, mitä pidetään erityisesti alivoimaisen osapuolen mahdollisuutena.

Kirjoittajan esittely

Heikki Luusua, Jääkäriprikaati
Kapteeni. SM
Julkaistu
2016-03-22
Viittaaminen
Luusua, H. (2016). MAASTON HYVÄKSIKÄYTTÖ JOUKKUEEN TAISTELUSSA. Tiede Ja Ase, 73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/55953
Osasto
Artikkelit