SOTILAALLISEN KORKEAKOULUTUKSEN NYKYTILA

Kirjoittajat

  • Tuomas Kuronen Maanpuolustuskorkeakoulu ja Hanken

Avainsanat:

koulutusjärjestelmä, MPKK, sotilaallinen korkeakoulutus, sotatieteet

Abstrakti

Tässä katsauksessa tarkastellaan sotilaallisen korkeakoulutuksen nykytilaa. Tarkastelun keskiössä on Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK), jonka asemaa tarkastellaan suhteessa sen kansainvälisiin sotilaskoulutusta tarjoaviin verrokkeihin sekä suomalaisiin siviiliyliopistoihin. Katsauksessa käydään läpi suomalaisen sotilas- ja siviilikoulutusjärjestelmän pääpiirteet sekä MPKK:n kannalta olennaisimpien ulkomaisten verrokkien tutkintojärjestelmät. Kansainvälisessä tarkastelussa painotetaan Suomeen vertautuvien maiden (koko, asevelvollisuusarmeija, ei NATOssa) järjestelmiä. Keskeisimmät erot ja yhtäläisyydet on koottu vertailumatriisiin. Keskeisiä havaintoja on, että akateemisuus ja yhteistyö siviilien kanssa on lisääntymään päin sotilaskoulutuksen piirissä. Huomiota olisi hyvä kohdistaa yliopistojen keskinäisiin erillislaitoksiin, ajatushautomoihin sekä verkostomaisiin yliopistoratkaisuihin. Keskeinen haaste on sotilaallisen ja akateemisen kulttuurin yhteensovittaminen. MPKK:n sisällä toimii monta logiikkaa tai ”yliopistoa”; humboldtilaisen, angloamerikkalaisen ja napoliaanisen yliopistoihanteen yhteensovittaminen on johtanut erilaisten perinteiden ja intressien hallitsemattomaan yhdistymiseen. Myöskään yhtenäistä sotatieteellistä diskurssia tai paradigmaa ei ole olemassa. Löydöksistä nostetaan seuraavat kysymykset: 1) integroidaanko siviiliyhteistyö tiiviimmin sotilaskorkeakoulujärjestelmään, vai 2) keskitytäänkö sotilasammatilliseen koulutukseen akateemisuuden kustannuksella? Edellisistä riippuen: 3) lisätäänkö maisterivaiheeseen karsinta, 4) lyhennetäänkö maisteriopintojen kestoa vuoteen nykyisestä kahdesta, 5) siirrytäänkö pois virkajärjestelmästä opintojen ajaksi sekä 6) missä opintojen vaiheessa, tai millä ”opintopolulla”, fokus on tutkimuksen ”lukutaidossa”, ja missä ”luku- ja kirjoitustaidossa”?

Kirjoittajan esittely

Tuomas Kuronen, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Hanken

FT

Tiedostolataukset

Julkaistu

2016-03-22

Viittaaminen

Kuronen, T. (2016). SOTILAALLISEN KORKEAKOULUTUKSEN NYKYTILA. Tiede ja ase, 73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/58034

Numero

Osasto

Artikkelit