LENTOTEKNISEN KUNNOSSAPIDON VERTAILUALUEET HÄVITTÄJÄHANKINNASSA

  • Mika Mattila Ilmavoimien esikunta
Avainsanat: Ilmavoimat, lentotekniikka, kunnossapito, arvopuuanalyysi.

Abstrakti

Hävittäjähankinta on laaja kokonaisuus, joka vaikuttaa merkittävästi Suomen puolustusjärjestelmään. Hankinnassa uudistetaan suorituskykyä ja mahdollisesti hankitaan uusia ominaisuuksia. Hävittäjähankinnan onnistumisen kannalta on oleellista, että ostajalla on hankintaprosessin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ymmärrys ja tietämys hankintaan liittyvien vaihtoehtojen vertailujen toteutuksesta. Näin osoitetaan ammattitaitoa, kilpailusta muodostuu tasapuolinen ja myyjälle suunnattu tietopyyntö voidaan laatia yksityiskohtaiseksi. Diplomityö kohdistui hävittäjän lentoteknisen kunnossapidon vertailualueisiin ja -menetelmiin. Lentoteknisen kunnossapidon päävertailualueet ovat huoltovaatimukset, materiaali, tehokkuus, viranomaisvaatimukset ja laadunhallinta, käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä tukeutuminen. Päävertailualueet jakautuvat alivertailualueisiin. Vertailualueet ovat mahdollisimman vähän sidoksissa toisiinsa, joten niitä voidaan tarkastella omina kokonaisuuksinaan. Vertailualueiden avulla voidaan arvioida nykyisen kunnossapidon säilytettäviä kokonaisuuksia, muutostarpeita sekä uusien ominaisuuksien aiheuttamia muutostarpeita. Kustannustarkastelu rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, mutta lopullisessa vertailussa kustannukset ovat luonnollisesti merkittävässä roolissa. Puolustusvoimien suorituskyvyn käsitemallin järjestelmänäkymän pohjalle on muodostettavissa lentoteknisen kunnossapidon vertailualueet. Yhteisen suorituskyvyn käsitemallin käyttö tuottaa tulevaisuudessa yhteismitallisuutta koko Puolustusvoimissa. Laadituilla vertailualueiden ja järjestelmänäkymän liittymäpinnoilla on mahdollista sovittaa yhteen suorituskykyvaatimukset ja todelliset käyttöön saatavat resurssit. Vertailualueiden esittämiseen käytettiin arvopuuanalyysiä. Arvopuun toimivuuden varmentamiseksi ja esille saatavien eroavaisuuksien havainnollistamiseksi laadittiin case-tapauksena kuvaus kolmesta lentokoneesta. Tutkija arvioi lentokoneet itsenäisesti viidellä menetelmällä. Case-testauksen tuloksena on, että perustaso-, keskiarvo- ja arvopuuanalyysimenetelmillä lentokoneiden välille saadaan esitettyä eroavaisuuksia (kuva kolme). Muut menetelmät olivat kriittisyys ja Performance based logistics (PBL)-arviointi. Ne arvioivat lentoteknisen kunnossapidon toimintaedellytyksiä. Case-testauksen kriittisyys- ja PBL-arvioinnilla lentokoneiden välille ei muodostunut selkeitä eroja. Tulevaisuudessa tarkempiin tuloksiin päästään, kun ennen arviointia määritetään lentoteknisen kunnossapidon valtakunnalliset järjestelyt, huoltovarmuudelle asetetut vaatimukset ja käytössä on lentokoneiden operoinnista muodostunutta tilastotietoa. Performance based logistics (PBL, suoriteperusteinen logistiikka) on toimintaperiaate, joka tavoittelee asejärjestelmän valmiuden lisäämistä julkisten tai yksityisten kumppanien avulla ja logistista ketjua parantamalla. PBL on yksi toimintatapa kunnossapidon toteuttamiseen. Sen soveltuminen suomalaiseen toimintaympäristöön on harkittava tarkoin. Tämä artikkeli perustuu diplomityöhön, jonka kirjoittaja teki yleisesikuntaupseerikurssin aikana ennen Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamista koskevan esiselvityksen julkaisua. Tekijän noin 20-vuotinen kokemus lentoteknisestä työstä edesauttoi esiymmärryksen muodostamisessa tutkimusalueesta.

Kirjoittajan esittely

Mika Mattila, Ilmavoimien esikunta
Ye-majuri
Julkaistu
2016-03-22
Viittaaminen
Mattila, M. (2016). LENTOTEKNISEN KUNNOSSAPIDON VERTAILUALUEET HÄVITTÄJÄHANKINNASSA. Tiede Ja Ase, 73. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/58045
Osasto
Artikkelit