AMMATTIALIUPSEEREIDEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA SEN OHJAAMINEN – Sotilaspedagoginen tapaustutkimus

  • Otto Pekkarinen Maanpuolustuskorkeakoulu
  • Hannu Rentola Maanpuolustuskorkeakoulu
Avainsanat: sotilaspedagogiikka, military pedagogy, työssä oppiminen

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan ammattialiupseeriston työssä oppimisen ja sen ohjaamisen nykytilannetta, haasteita ja mahdollisuuksia hermeneuttiseen sotilaspedagogiseen viitekehykseen perustuen. Aihe on ajankohtainen koska ohjattu työssä oppiminen määritettiin aliupseeristomme osaamisen kehittämisen painopisteeksi Pääesikunnan käskyllä vuonna 2007. Tarkastelu perustuu Hämeen Rykmentissä vuosina 2010–2012 tehtyihin selvityksiin ja tutkimuksiin sekä aliupseereilta ja työpaikkaohjaajilta kerättyyn kyselyaineistoon, joita analysoitiin laadullisella teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Artikkelin tavoitteena on kartoittaa työssä oppimisen ja sen ohjauksen nykytilaa tapausesimerkin avulla sekä selvittää aiheeseen kohdistuvan sotilaspedagogisen tutkimuksen suuntaamistarpeet tulevaisuudessa. Aliupseereiden oppimisen selkeäksi tavoitteeksi tunnistettiin työelämän edellyttämien lupien ja pätevyyksien saavuttaminen. Toisaalta oppimisen toinen merkittävä tavoite oli työyhteisöön sosiaalistuminen eli ”oman paikan löytäminen työyhteisössä”. Yleisesti oppimismenetelmiin ja -ympäristöihin liittyvät tekijät tunnistettiin parhaiten. Viitekehykseen liittyvän sotiluuden sisällön ja kehityssuunnan tutkimuksen tarve kuitenkin vaikuttaisi vain kasvavan. Tähänastinen tutkimus on keskittynyt muodostetun ohjatun työssä oppimisjärjestelmän toimivuuden selvittämiseen ja pyrkinyt tekemään kehitysehdotuksia oppimisen ohjausprosessin tehostamiseksi käytännönläheisin ja henkilöstöä osallistavin menetelmin. Työssä oppiminen nähdään tärkeänä osana osaamisen kehittämistä, mutta työpaikkaohjaajien ohjaukseen käytettävät resurssit ja ammatillinen osaaminen nähdään haasteellisina.

Kirjoittajien biografiat

Otto Pekkarinen, Maanpuolustuskorkeakoulu
Kirjoittaja on kapteeni, Sotatieteen maisteri ja MPKK:n jatko-opiskelija
Hannu Rentola, Maanpuolustuskorkeakoulu
Kirjoittaja on kapteeni, Sotatieteen maisteri ja MPKK:n jatko-opiskelija
Julkaistu
2013-04-30
Viittaaminen
Pekkarinen, O., & Rentola, H. (2013). AMMATTIALIUPSEEREIDEN TYÖSSÄ OPPIMINEN JA SEN OHJAAMINEN – Sotilaspedagoginen tapaustutkimus. Tiede Ja Ase, 70. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/ta/article/view/7987
Osasto
Artikkelit