Tietoa julkaisusta

Suomen ainedidaktinen tutkimusseura (SATS ry) julkaisee Ainedidaktisia tutkimuksia -sarjassa (ISSN 1799-960X) tutkimusta, jossa tarkastellaan eri tiedonalojen opettamista, opiskelua ja oppimista sekä tiedonalojen luonnetta kaikilla opetuksen ja kasvatuksen tasoilla. Sarja on avoin erilaisille teoreettisille näkemyksille ja metodologisille ratkaisuille. Ainedidaktiikka ymmärretään sarjassa laajasti ja monitieteisesti. Sarjassa julkaistaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä kokoomateoksia, monografioita ja väitöskirjoja.

Ainedidaktisia tutkimuksia -sarja seuraa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita. Sarjan julkaisut noudattavat ’open access’ -käytäntöjä siten, että teokset ovat vapaasti luettavissa sarjan verkkosivustolla. Julkaisijana SATS ry ei peri julkaisemismaksuja, mutta teoksen kirjoittaja(t) tai toimittaja(t) vastaa(vat) teoksen taittoon liittyvistä kustannuksista. Sarja ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisupalvelussa.

Julkaisuehdotukset käyvät läpi ennakkoarvioinnin, jossa arvioidaan teoksen tieteellisyyttä ja soveltuvuutta sarjaan. Referoinnissa seurataan Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita ja TSV:n vertaisarviointitunnuksen edellyttämiä kriteereitä. Vertaisarviointi dokumentoidaan julkaisun käyttämään Tieteellisten seurain valtuuskunnan ylläpitämään Open Monograph Press on Public Knowledge Projectin (PKP) julkaisujärjestelmään.