Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotto – malli käyttöönotolle ja vaikuttavuuden arvioinnille

Authors

  • Annikki Jauhiainen Savonia-ammattikorkeakoulu, Iisalmi, Finland
  • Päivi Sihvo Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu, Finland

Keywords:

terveyspalvelut, sähköiset palvelut, mallintaminen, vaikuttavuus

Abstract

Sähköisiä terveyspalveluja on kehitetty viime vuosina aktiivisesti. Sähköisten terveyspalvelujen kehittämisen ja käyttöönoton apuna on käytetty erilaisia teorioita ja malleja. Viitekehyksenä on ollut usein sosiotekninen teoria. Kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena oli luoda malli sähköisten terveyspalvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Mallin tavoitteena on yhdenmukaistaa uusien sähköisten palvelujen kehittämistä, helpottaa palvelujen käyttöönottoa sekä auttaa seuraamaan toimintaa ja arvioimaan vaikuttavuutta. Mallintamista varten koottiin tutkimus- ja teoriatietoa sekä kokemustietoa kehittämishankkeen moniammatilliselta kehittäjäryhmältä (n = 14). Kehittäjäryhmään kuului terveydenhuollon ammattilaisia eli sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia perusterveydenhuollosta, työterveyshoitajia ja -lääkäri, terveydenhuollon opettajia ja tietojärjestelmäasiantuntija.  Aineisto kehittäjäryhmältä koottiin Learning café -menetelmällä ja analysoitiin sisällönanalyysillä.

Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönoton ja vaikuttavuuden arvioinnin malli koostuu viidestä ulottuvuudesta: ihminen, teknologia, palvelut, organisaatio ja vaikuttavuuden arviointi. Malli sisältää periaatteet: asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, monitoimijuus ja monikanavaisuus. Sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen etenee palvelumuotoilun menetelmällä ja ketterän kehittämisen periaatteen mukaisesti vaiheittain. Toiminnan tavoitteena on kansalaisen terveys ja hyvinvointi. Mallissa korostuvat asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistyö, kouluttaminen ja ohjaaminen uusiin palveluihin. Sähköisten terveyspalvelujen käyttö muuttaa niin ammattilaisen kuin asiakkaankin toimintaa. Asiakkaan vastuu oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä kasvaa. Sähköisten terveyspalvelujen käytön vaikuttavuutta arvioidaan monin menetelmin. Mallin jatkokehittämistä varten tarvitaan tietoa erityisesti vaikuttavuuden arvioinnin menetelmistä.

The development of eHealth services has been active over the last few years. Various theories and models have been used to support the development and implementation of eHealth services. The socio-technical theory has often been used as the framework for this process. One aim of the development project was to create a model for developing and implementing eHealth services and evaluating its effectiveness. The model aims at standardising and simplifying the development of new eHealth services, facilitating the process of launching these services, and assisting in monitoring and evaluating the services. The data for the modelling was collected from studies and theories and also from the experiences of a multiprofessional developing group (n = 14). This group consisted of health care specialists such as nurses, public health nurses, occupational health nurses, company physicians, and nursing teachers, and of an information technology specialist. The data from the group was collected using the Learning Café method and it was analysed by the method of content analysis.

The model for implementing customer-oriented eHealth services and evaluating its effectiveness consists of five dimensions: human being, technology, services, organisation, and evaluation of effectiveness. The model also includes the following principles: customer orientation, community spirit, multifunctionality, and multichannel work. The development of eHealth services proceeds step by step with the method of service design and the principle of agile development. The work aims at maintaining and improving the health and welfare of citizens. The model emphasises cooperation between health care customers and professionals, education, and counselling in the use of new services. The use of eHealth services changes the activities performed by both professionals and customers. The responsibility of the customer for his or her own health and welfare will increase. The effectiveness of eHealth services can be evaluated by various methods. Knowledge on the methods of evaluating effectiveness will be especially needed when further developing the model.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2015-12-21

How to Cite

Jauhiainen, A., & Sihvo, P. (2015). Asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotto – malli käyttöönotolle ja vaikuttavuuden arvioinnille. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 7(4), 210–220. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/53520