Kokemuksia tietojen vaihdosta työterveysyhteistyössä: terveystarkastuksessa kirjattavat tiedot

Authors

  • Sari Nissinen Työterveyslaitos, Helsinki
  • Timo Leino Työterveyslaitos, Helsinki
  • Ulla-Mari Kinnunen Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopio
  • Kaija Saranto Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Kuopio

Keywords:

työterveyshuolto, kirjaaminen, Delphi-menetelmä, occupational health services, documentation, Delphi technique

Abstract

Tiivistelmä

Työterveyshuollon terveystarkastuksissa kertyy tietoa työntekijöiden terveydentilasta, työ- ja toimintakyvystä sekä työolosuhteista. Halusimme kartoittaa, mitkä terveystarkastuksessa kirjattavat tiedot ovat asiantuntijoiden mielestä oleellisia työterveyshuollon tietojen vaihdossa työntekijän, työnantajan, muun terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen kanssa.

Tutkimuksessa käytettiin Delphi-menetelmää. Kysyimme asiaa työterveyslääkäreiltä, työterveyshoitajilta, työfysioterapeuteilta ja työterveyspsykologeilta (n=40). Tutkimusaineisto kerättiin kolmella sähköisellä kyselyllä, joista ensimmäisen vastausprosentti oli 76 %, toisen 73 % ja kolmannen 73 %. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällön analyysilla. 

Tärkeimmät työterveyshuollon tietojenvaihdon kannalta terveystarkastuksessa potilaskertomukseen kirjattavat tiedot olivat sairaudet ja oireilu (erityisesti työperäiset), jatkotoimenpiteet, -suunnitelma ja seuranta sekä työntekijän oma arvio työkyvystä ja työssä selviytymisestä.

Tutkimus tuotti uutta tietoa työterveyshuollon kirjaamisesta terveystarkastusten näkökulmasta. Tuloksia voidaan hyödyntää työterveyshuollon tietojärjestelmien ja terveystarkastusten tietorakenteen ja -sisältöjen kehittämisessä työterveysyhteistyötä tukeviksi.

 

Abstract

Information about employees' health, work ability and functional capacity, as well as working conditions is collected in occupational health checkups. We wanted to find out, which data in occupational health checkups is regarded by the experts in occupational health services (OHS) relevant for the exchange of information between OHS and the employee, employer, other health services and social security system.

The research used the Delphi method. We asked about the relevant data for the information exchange from the OH physicians, OH nurses, OH physiotherapists and OH psychologists (n = 40) with three electronic questionnaires. The response rate was 76%, 73% and 73%, respectively. The data was analyzed with content analysis.

The most relevant data for the exchange of information to be documented in electronic health records in health checkups were work-related diseases and symptoms, action plan and follow-up, as well as the employee's own assessment of work ability and coping at work.

The research produced new information that can be used in the development of health information systems in OHS and the data structure and contents of occupational health checkups to serve better information exchange between OHS and the employee, employer, other health services and social security system.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2016-05-24

How to Cite

Nissinen, S., Leino, T., Kinnunen, U.-M., & Saranto, K. (2016). Kokemuksia tietojen vaihdosta työterveysyhteistyössä: terveystarkastuksessa kirjattavat tiedot. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 8(2-3), 81–97. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/58104