Sana on vapaa – narratiivisen tekstin rooli sähköisissä potilastietojärjestelmissä

Authors

  • Anna-Elina Ukkonen Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Keywords:

sähköinen kirjaaminen, potilastietojärjestelmät, sähköiset potilasasiakirjat, electronic health record, documentation, text mining

Abstract

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvata narratiivisen eli vapaan tekstin roolia sähköisissä potilastietojärjestelmissä ja pohtia kuinka sitä voitaisiin paremmin hyödyntää. Narratiivinen teksti ei ole vielä samalla tavoin hyödynnettävissä tai yhdisteltävissä kuin rakenteinen kirjaamismuoto, mutta sen merkitystä ja mahdollisuuksia on hyvä tarkastella nykyisen, tiedon rakenteisuutta korostavan kehityksen keskellä.

Katsauksen aineisto koostuu Cinahl, PubMed ja Scopus -tietokantojen artikkeleista vuosilta 2000–2015. Haku tuotti kaikkiaan 578 kansainvälistä artikkelia, joista sisäänotto- ja poissulkukriteerien perusteella valittiin lopulta kuusi artikkelia lopulliseen analyysiin. Tulosten mukaan, tiedon rakenteistamisen lisääntymisestä huolimatta vapaalla tekstillä on edelleen oma, joiltain osin jopa korvaamaton sijansa. Se tarjoaa mahdollisuuden monipuolisempaan ilmaisuun ja ajatuskulkujen kuvaamiseen. Erilaisten näkökulmien ja moniammatillisen äänen kuuluminen sähköisissä potilaskertomuksissa edellyttää erilaisten kirjaamistarpeiden huomioimista. Molemmilla kirjaamismuodoilla onkin nähtävissä oma, toisiaan täydentävä tarkoituksensa. Erilaiset tekstinlouhintajärjestelmät tarjoavat jo mahdollisuuksia narratiivisen tiedon parempaan hyödyntämiseen ja yhdistämiseen.Abstract

The purpose of this article is to explore the literature regarding role of narrative text in electronic health records as well as the different ways to reuse narrative format better. Narrative text is not yet as applicable and combinable as a stuctured format, but it is good to observe its significance and possibilities amidst the structure-focused development.

The literature was searched from databases: Cinahl, Pubmed and Scopus. The search included years 2000-2015. 578 international articles were found. Six articles were included to the final analysis based on the inclusion and exclusion criteria. Based on articles, both formats, narrative and structured are needed. Free text has potential to capture nuances and decision-making processes better than structured format, also allowing freedom of expression. There is rapid development in text mining technologies and reuse of unstructured data is getting better.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2016-05-24

How to Cite

Ukkonen, A.-E. (2016). Sana on vapaa – narratiivisen tekstin rooli sähköisissä potilastietojärjestelmissä. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 8(2-3), 120–126. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/58107