Osakkeiden arvonmenetys tuloverotuksessa

Avainsanat: vero-oikeus, verotus, arvonmenetys, arvonalentuminen, osake, konkurssi, tuloverotus, arvoton osake, KHO 2016:49

Abstrakti

Tässä artikkelissa kuvataan osakkeiden lopullista arvonmenetystä tuloverolain (1535/1992) mukaisessa verotuksessa. Artikkelin tarkoituksena on ollut tulkita ja systematisoida vallitsevaa oikeustilaa hyödyntämällä sekä oikeustieteellistä että liiketaloustieteellistä kirjallisuutta, oikeuskäytäntöä ja virallislähteitä.

Aihepiirin merkitys yksittäisille verovelvollisille voi olla huomattavankin merkittävä. Esimerkiksi yrityksen konkurssitilanteen pitkittyessä osakkeiden hankintamenon vähentämisen viivästyminen voi aiheuttaa merkittäviäkin kustannuksia verovelvolliselle, jotka voidaan korjata vasta myöhempinä verovuosina. Tämän oikeustilan selventämiseksi Verohallinto onkin antanut useita ohjeita pörssiyritysten osakkeiden arvonmenetyksen vähentämisestä. Verohallinto on ohjeissaan painottanut erityisesti arvonmenetyksen lopullisuuden vahventavia prosessuaalisia seikkoja. Sen sijaan korkein hallinto-oikeus on oikeuskäytännössään johdonmukaisesti katsonut taloudellisilla seikoilla olevan huomattavaa merkitystä.

Artikkelin johtopäätöksissä kuvataan, kuinka arvonmenetyksen lopullisuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon sekä taloudelliset että prosessuaaliset seikat. Tässä valossa Verohallinnon omaksuma linja prosessuaalisten seikkojen painottamisesta näyttäytyy huomattavasti korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä suppeampana.

Tunnus vertaisarvioiduille tiedejulkaisuille
Julkaistu
2020-02-06
Viittaaminen
Rautapää, V. (2020). Osakkeiden arvonmenetys tuloverotuksessa. Helsinki Law Review, 13(2), 76-93. https://doi.org/10.33344/vol13iss2pp76-93