Sosiaalidemokraattinen työväenliike ja moderni länsimainen esoteria 1900-luvun alun Suomessa

Kirjoittajat

  • Antti Harmainen Tampereen yliopisto
  • Juuso Järvenpää Tampereen yliopisto
  • Mikko Kemppainen Tampereen yliopisto

DOI:

https://doi.org/10.55286/vv.121589

Avainsanat:

työväenliike, esoteria, teosofia, spiritualismi

Abstrakti

Artikkeli kartoittaa Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa (SDP) vaikuttaneiden henkilöiden kautta esoteeristen aatteiden vaikutusta puolueen ideologiassa. Erityisenä tapaustutkimuksena kirjoittajat nostavat esille Tampereen työväenliikkeen piirissä toimineita henkilöitä, joiden keskuudessa esoteeristen liikkeiden välittämät ihanteet saivat jalansijaa. Artikkeli osoittaa, että huolimatta muutamien puolueen johtavien ideologien kielteisestä suhtautumisesta huolimatta esimerkiksi teosofia ja spiritualismi herättivät kiinnostusta aina SDP:n poliittisia ydinverkostoja myöten.

Lähdeviitteet

Arkistolähteet

Raittiusseura Liiton kokouspöytäkirjat 1905–1914 (kansio Ca:1). Tampereen kaupungin arkisto.

Tampereen työväenyhdistyksen puhuja- ja keskusteluseuran pöytäkirjat. Tampereen kaupungin arkisto.

Suomen Teosofisen Seuran (STS) jäsenluettelo 1911. Pirjo ja Seppo Aallon arkisto (https://pekkaervast.net).

Lehdet

Aamulehti

Idän Tähti

Kansan Lehti

Länsi-Savo

Mikkelin Sanomat

Omatunto

Opettajain Lehti

Savon työmies

Spiritisti

Suomen Sosialidemokraatti

Tampereen Sanomat

Tietäjä

Työläisnainen

Tähtilehti

Vasabladet

Verkkolähteet

Pfleiderer, Otto 1886. The philosophy of religion on the basis of its history [https://archive.org/details/philosophyrelig07pflegoog/page/n6/mode/2up]. Luettu 14.6.2022.

Jokinen, Väinö 1905. Uskonto yksityisasiaksi! [https://filosofia.fi/fi/arkisto/uskonto-yksityisasiaksi]. Luettu 22.5.2022.

Tutkimuskirjallisuus

Alapuro, Risto et. al. (toim.) 1987. Kansa liikkeessä. Kirjayhtymä, Helsinki.

Asprem, Egil 2014. The Problem of Disenchantment. Scientific Naturalism and Esoteric Discourse 1900–1939. Brill, Boston.

Asprem, Egil & Strube, Julian (toim.) 2020. New Approaches to the Study of Esotericism. Brill, Supplements to Method & Theory in the Study of Religion, Vol 17.

Bogdan, Henrik & Hammer, Olav 2016. “Introduction”. Teoksessa Bogdan, Henrik & Hammer, Olav (eds.) Western Esotericism in Scandinavia. Brill, Leiden.

Dixon, Joy 2001. Divine Feminine. Theosophy and Feminism in England. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Faivre, Antoine 2000. Theosophy, Imagination, Tradition. Studies in Western Esotericism. State University of New York Press.

Goldsmith, Barbara 1998. Other Powers. The Age of Suffrage, Spiritualism and the Scandalous Victoria Woodhull. Harper Perennial, New York.

Gullman, Erik 2020. Totuus on korkein hyve. Pekka Ervastin elämäkerta. Ruusu-Ristin kirjallisuusseura, Helsinki.

Hammer, Olav & Rothstein, Mikael 2013. ”Introduction”. Teoksessa Hammer, Olav & Rothstein, Mikael (eds.) Handbook of the Theosophical Current. Brill, Leiden, 1–12.

Hanhikangas, Helena 2007. Yksilö yhteiskunnassa – yhteiskunta yksilössä. Aliina Salomaan matka aktiiviseksi poliittiseksi toimijaksi 1900-luvun taitteen Suomessa. Historian Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Hanhikangas, Helena & Harmainen, Antti 2010. Sampsa Luonnonmaa. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biographica 4. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. http://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-kbg-009322.

Harmainen, Antti 2010. Modernin mystikot. Teosofian ulottuvuudet Pekka Ervastin ja Eino Leinon maailmankuvissa 1902–1908. Historian Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Harmainen, Antti 2018. ”The one and only true and salvational faith”. The synthesis of Kulturprotestantismus, German humanism and Western esotericism

in Carl Robert Sederholm´s written work of the early 1880s. Approaching religion. Vol 8 No 1. 5–16.

Harmainen, Antti 2020. Esoteerisuus ja politiikka. Teoksessa: Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.). Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino,

Tampere. 171–194.

Harmainen, Antti 2020b. Teosofia. Teoksessa: Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.). Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere. 91–111.

Harmainen, Antti & Kemppainen, Mikko 2020. ”Paremman sosialismin” asialla. Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisistä eduskuntavaaleista kansalaissotaan. Historiallinen Aikakauskirja 1/2020. 20–32.

Harmainen, Antti & Järvenpää, Juuso & Kemppainen, Mikko (2021): 1900-luvun alun luokkatietoinen esoteria Matti Kurikasta Hilja Pärssiseen ja Yrjö Kalliseen. Teoksessa Maarit Leskelä-Kärki & Antti Harmainen (toim.), Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Teos, Helsinki.

Hippula, Eeva (toim.) 2007. Vähäsen suomalaisen teosofian vanhinta historiaa. Teosofinen Seura ry. Helsinki.

Järvenpää, Juuso 2016. Jaakko Jalmari Jalo-Kivi. Spiritualismin esitaistelijan asema 1900-luvun alun Suomessa. Historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Järvenpää, Juuso 2017. Vainotun totuuden esitaistelija. Jaakko Jalmari Jalo-Kiven spiritualistisen identiteetin rakentuminen 1900-luvun alun Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 2/2017.

Kaartinen, Marjo 2017. ”Vera Hjeltin teosofinen maailmantyö”. Historiallinen Aikakauskirja 2/2017.

Kaartinen, Marjo & Leskelä-Kärki, Maarit 2020. ”Spiritualismi”. Teoksessa: Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere.

Kananoja, Kalle 2021. Ihmelääkärit Suomessa 1850–1950. Kuhnekylpyjä, sähköä ja suggestiota. SKS, Helsinki.

Kemppainen, Mikko 2017. Korkein olkoon kanssamme! Kirjailija Hilda Tihlä ja teosofia suomalaisessa työväenlehdistössä 1910–1918. Historiallinen Aikakauskirja

/2017. 184–197.

Kemppainen, Mikko 2020. Sosialismin, uskonnon ja sukupuolen dynamiikkaa. 1900-luvun alun työväenliikkeen naiskirjailijat aatteen määrittelijöinä. Työväen

historian ja perinteen tutkimuksen seura, Tampere. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/319119.

Kiviranta, Elina 2006. ”Tervetuloa sorretut siskot, tänne joukkoomme joutukaa”. Kansanedustaja Alma Jokisen tie Tampereen Amurista punapakolaiseksi Neuvosto-

Venäjälle. Historian pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Kortekangas, Paavo 1965. Kirkko ja uskonnollinen elämä teollistuvassa yhteiskunnassa – tutkimus Tampereesta 1855–1905. WSOY.

Kraft, Siv Ellen 2016. ”Theosophy, Gender and the ’New Woman’”. Teoksessa Hammer, Olav & Rothstein, Mikael (eds.) Handbook of the Theosophical Current. Brill, Leiden, 357–374.

Laine, Y. K. 1946. Suomen poliittisen työväenliikkeen historia I. Kahlittu demokratia. Tammi, Helsinki.

Laine, Y. K. 1951. Suomen poliittisen työväenliikkeen historia II. Kansanvaltaisuuden läpimurto. Tammi, Helsinki.

Leskelä-Kärki, Maarit & Harmainen, Antti 2021. ”Esipuhe”. Teoksessa: Uuden etsijät. Salatieteiden ja okkultismin suomalainen kulttuurihistoria 1880–1930. Teos, Helsinki.

Mahlamäki, Tiina & Kokkinen, Nina 2020. Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere.

Marchand, Suzanne 2009. German Orientalism in the Age of Empire. Religion, Race and Scholarship. Cambridge University Press.

Markkola, Pirjo 2022. Working-Class Women Living Religion in Finland at the Turn of the Twentieth Century. Teoksessa: Sari Katajala-Peltomaa & Raisa Maria Toivo (toim.), Histories of Experience in the World of Lived Religion. Palgrave Macmillan.

McGarry, Molly 2008. Ghosts of Futures Past. Spiritualism and the Cultural Politics of Nineteenth-Century America. University of California Press.

Muratori, Cecilia 2016. The First German Philosopher. Mysticism of Jakob Böhme Interpreted by Hegel. Springer, New York.

Oppenheim, Janet 1985. The Other World. Spiritualism and Psychical Research in England, 1850–1914. Cambridge University Press.

Owen, Alexandra 1989. The Darkened Room. Women, Power, and Spiritualism in Late Nineteenth Century England. Virago Press, London.

Owen, Alexandra 2004. The Place of Enchantment. British Occultism and the Culture of the Modern. The University of Chicago Press.

Pasi, Marco 2009. The Modernity of Occultism: Reflections on Some Crucial Aspects. Teoksessa: Wouter Hanegraaff & Joyce Pijnenburg (toim.). Hermes in the Academy. Ten Years’ Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam. Amsterdam University Press. 59–74.

Pikkusaari, Jussi 1998. Vaikea vapaus. Sosialidemokratian häviö kirkolle 1850-luvulta 1920-luvulle käydyssä Suomen kulttuuritaistelussa. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki.

Pollari Mikko et al. 2008. ”Alamaisjärjestyksen konkurssi ja avoin tulevaisuus”. Teoksessa Pertti Haapala, Olli Löytty, Kukku Melkas & Marko Tikka (toim.) Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Teos, Helsinki 43–74.

Pollari, Mikko 2009. Vihan ja sovun sosialistit. Teoksessa: Anu-Hanna Anttila et al. Kuriton kansa. Poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa. Vastapaino, Tampere. 81–109.

Rajavuori, Anna 2017. ”Kirkkomellakat Helsingissä 1917”. Teoksessa Sami Suodenjoki & Risto Turunen (toim.) Työväki kumouksessa. Väki Voimakas 30. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki. 175–202. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/219029.

Reill, Peter Hanns 2007. ”Between Theosophy and Orthodox Christianity. Hermetic Religion of Johann Salomo Semler.” Teoksessa Olav Hammer & Kocku

von Stuckrad (eds.) Polemical Encounters. Esoteric Discourse and its Others. Brill, Leiden. 157–170.

Soikkanen, Hannu 1961. Sosialismin tulo Suomeen. Ensimmäisiin yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti. WSOY, Porvoo.

Suodenjoki, Sami; Salmi-Niklander, Kirsti; Seppälä, Mikko-Olavi; Salmesvuori, Päivi; Rajavuori, Anna; Pollari, Mikko & Heimo Anne (toim.) (2022): Lannistumaton. Matti Kurikan haaveet ja haaksirikot kolmella mantereella. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. https://doi.org/10.21435/skst.1481.

Strube, Julian 2016. Transgressing Boundaries. Social Reform, Theology, and the Demarcations between Science and Religion. Aries – Journal of the Study

of Western Esotericism. Vol 16 (1/2016). 1–11.

Strube, Julian 2017. Occultist Identity Formation Between Theosophy and Socialism in fin-de-siècle France. Numen, International Review for the History of Religion 64. 568–595.

Stuckrad, Kocku von 2005. Western Esotericism. A Brief History of Secret Knowledge. Routledge, New York.

Sulkunen, Irma 1986. Raittius kansalaisuskontona: raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Suomen Historiallinen Seura.

Suni, Hannu 2014. Röyhkeä opettaja: Esa Paavo-Kallion todellisuuskäsitykset, nälkävuodet ja maailmojen konflikti, 1867–1913. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura.

Treitel, Corinna 2004. A Science for the Soul. Occultism and the Genesis of the German Modern. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Von Boguslawski, Julia 2020. ”Antroposofia”. Teoksessa: Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Vastapaino, Tampere, 149–167.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-11-15

Numero

Osasto

Artikkelit