Johdon tuki tietosuojavastaavalle terveydenhuollon organisaatiossa

Authors

  • Jaana Riikonen Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja TAYS Sydänkeskus Oy, Tampere
  • Sirpa Kuusisto-Niemi Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maiste-riohjelma, Kuopio
  • Ritva Karjalainen-Jurvelin Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Kuopio

Keywords:

hallinto, johtaminen, organisaatiot, tietosuojavastaava, tietosuoja, tukeminen (YSA), johdon tuki

Abstract

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioilta on edellytetty tietosuojavastaavan nimeämistä vuodesta 2007 lähtien. Tietosuojavastaavien ensisijainen tehtävä lainsäädännön mukaan on seuranta- ja valvontatehtävä. Heidän tehtäviinsä kuuluu myös auttaa rekisterinpitäjiä toteuttamaan rekisterinpitäjän velvoitteet sekä antaa asiantuntija-apua organisaation henkilökunnalle ja johdolle tietosuoja-asioissa.

Tutkimuksessa oli tarkoituksena tutkia organisaation johdon tukea, miten se tukee tietosuojavastaavaa tehtävässään. Lisäksi tavoitteena oli lisätä tietämystä tietosuojavastaavan ja johdon keskinäisistä suhteista. Tutkimus kohdistui terveydenhuollon tietosuojavastaaviin. Tutkimusaineiston hankinta tapahtui sähköisellä kyselyllä, joka sisälsi monivalintakysymyksiä, mielipideväittämiä ja avoimia kysymyksiä. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jonka ensisijaisena analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. Tutkimusaineisto koostui 102 vastauksesta.

Lähdekirjallisuuden perusteella johdon tuen voidaan määritellä muodostuvan toiminnan edellytyksistä, kannustuksesta sekä luottamuksesta. Näiden elementtien pohjalta operationalisoituun kyselyyn saatujen vastausten perusteella mielipiteet johdon tuesta jakaantuivat. Pääasiallisesti tietosuojavastaavat kokivat, että organisaation johto loi tietosuojavastaavan toiminnalle toiminnan edellytykset, kannusti tietosuojavastaavaa ja luotti häneen. Osalta tietosuojavastaavista puuttui johdon tuki. Monilta puuttui lisäksi tietosuojavastaavan toimenkuvaan liittyvät kirjalliset tehtäväkuvaukset sekä vastuiden ja valtuuksien kuvaukset. Huomiota kiinnitti lisäksi resurssien, erityisesti tehtävään varatun ajan, puute.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Scientific articles

Published

2014-05-19

How to Cite

Riikonen, J., Kuusisto-Niemi, S., & Karjalainen-Jurvelin, R. (2014). Johdon tuki tietosuojavastaavalle terveydenhuollon organisaatiossa. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 6(2-3), 119–126. Retrieved from https://journal.fi/finjehew/article/view/45258