Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen

Kirjoittajat

  • Antti Kurvinen
  • Jaakko Sorri

Abstrakti

Tutkimuksessa tarkasteltiin alueellisen sosioekonomisen eriytymisen kehittymistä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Lisäksi tutkittiin, onko asunto- ja rakennuskannan ja sosioekonomisen eriytymisen väliltä löydettävissä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Analyysit koostuivat kolmesta toisiaan tukevasta empiirisestä osasta. Aineistoina hyödynnettiin yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmästä 250 m x 250 m ruututasolla kerättyjä aineistolähteitä vuosilta 2000–2012 sekä tietoja ARA-rajoitusten alaisesta rakennuskannasta. Sosioekonomisesti eriytyneiksi luokitelluissa tilastoruuduissa asuvien osuus tarkastelukohteiden väestöstä oli hieman noussut tarkastelujakson aikana. Samalla kuitenkin eriytymistä kuvaavien muuttujien ylimmän ja alimman kvintiilin raja-arvot näyttäisivät eriytyneen tarkastelujaksolla toisistaan melko vähän. Rakennuskannassa tapahtuneilla muutoksilla ja sosioekonomisella eriytymisellä havaittiin tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Tilastoruuduissa esiintyvillä rakennustyypeillä ja asuntojen hallintamuodoilla vaikuttaisi olevan myös yhteyksiä kyseisissä ruuduissa asuvien sosioekonomiseen tilanteeseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-12-16

Viittaaminen

Kurvinen, A., & Sorri, J. (2016). Rakennuskannan kehitys ja alueellinen sosioekonominen eriytyminen. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 24(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/janus/article/view/60254