Considering Unicorns

Queer Bioethics and Intersectionality

  • Tiia Sudenkaarne

Abstrakti

Tässä artikkelissa pohdin queer-bioetiikkaa ja intersektionaalisuutta. Ensimmäinen on kriittinen bioetiikan ala, joka tähtää cis- ja heteronormatiivisuuden purkamiseen. Jälkimmäisellä tarkoitan sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävää teoriaa ja tutkimusta. Aloitan tarkastelemalla moninaisuuden, solidaarisuuden ja eettisen selkeyden tasapainottelun vaikeutta identiteetin, essentialismin ja relativismin ongelmien kautta. Sitten kartoitan queer-bioetiikan kriittisten näkökulmien suhdetta intersektionaalisuuden teoriaan. Lopuksi ideoin queer-bioetiikan ja intersektionaalisuuden jatkotutkimusta. Esitän, että erittelemissäni intersektionaalisuuden keskusteluissa on samoja keskeisiä päämääriä kuin queer-bioetiikassa: pyrkimys paljastaa miten näennäisesti neutraalit, syrjintää vastustavat diskurssit tuottavat usein epäoikeudenmukaisuuksia ja etuoikeuksia.


Intersektionaalinen ja queer-bioeettinen tutkimus voivat paljastaa, miten näennäisen objektiivinen tarkastelu on riittämätöntä. Ne häiritsevät normien rakentumista ja kaksinapaisia kategorioita. Molemmissa analyysi ja aktivismi ovat erottamattomasti läsnä. Nähdäkseni queer-bioetiikan intersektionaalinen rakentuminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta erityisesti rodullisuuden kysymyksistä uuden queer-bioeettisen moraaliteorian avulla, jonka tulisi ottaa vaikutteita feministisestä metafysiikasta.

Osasto
Pervoskooppi: artikkelit
Julkaistu
touko 25, 2018