Heteronormatiivisuus Ice Age -animaatioelokuvien eläinhahmojen dialogissa

Kirjoittajat

  • Kirsi Kainio Itä-Suomen yliopisto
  • Ari Sivenius Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

animaatioelokuva, diskurssi, heteronormatiivisuus, sukupuoli

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään viidessä koko perheen Ice Age -animaatioelokuvassa esitettyjä sukupuolesta puhumisen tapoja. Teoreettisesti tarkastelun lähtökohtana ovat Judith Butlerin ja Michel Foucault’n näkemykset diskurssien vallasta suhteessa sukupuoleen. Animaatioelokuvien eläinhahmojen verbaalista kommunikaatiota lähestytään diskurssianalyyttisesti. Artikkelissa kysytään, (1) millaisiksi sukupuolia animaatioelokuvissa rakennetaan ja (2) millaisin keinoin tuo rakentaminen tapahtuu. Auditiivisen syväanalyysin perustalta artikkelissa esitetään, että kohteena olevia animaatioelokuvia jäsentää kolme erilaista mutta toisiaan tukevaa diskursiivista muodostumaa: ensinnäkin heteronormatiivisuuteen nojaava, toiseksi hyperbolaa eli liioittelua hyödyntävä sekä kolmanneksi vahvuutta ja ei-vahvuutta sukupuolen määreinä käyttävä puhunta. Näistä lähtökohdista artikkelissa pohditaan, miten kulttuurissa vallalla olevia sukupuolikäsityksiä ja normeja tuotetaan jokapäiväiseen elämäämme sekä miten kasvatuksessa tulisi tiedostaa kulttuuristen esitysten sukupuolittava luonne.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-02-07