Hallinnoiva diakoni - Diakonian virka Lutherin Ensimmäisen Timoteuskirjeen selityksessä

  • Harri Hautala UEF

Abstrakti

Martti Lutherin diakonin virkakäsityksen olennaisia piirteitä on löydettävissä Lutherin teoksessa Ensimmäisen Timoteuskirjeen selitys. (WA 26, 1-120). Luther määrittelee kommentaarin kolmannessa luvussa diakonin tehtävät. Tämä artikkeli on John N. Collinsilta vaikutteita saanut tutkimus, jossa diakonian tutkimuslähteitä tulkitaan tietoisena diakonian tutkimusperinteistä. Ensimmäisen Timoteuskirjeen selitys on syntynyt Martti Lutherin vuosina 1527-1528 Wittenbergin yliopistossa pitämien luentojen koosteena. Teos pyrkii hahmottamaan uusitestamentillisen kirkollisen järjestyksen, käyttäen analogiaa Paavalin ajan ja kommentaarin kirjoitusajankohdan välillä. Tarkoitukseni on selvittää teoksessa ilmenevän diakonin virkan funktio ja sijoittaa diakoni ekklesiologisen köyhienhoidon kokonaisuuteen siinä ihannekirkossa, jonka näköaloja Luther hahmotteli Ensimmäisen Timoteuskirjeen selityksessä.

The essential features of Martti Luther's deacon's concept of office are found in Luther's Lecture on 1 Timothy. (WA 26, 1-120). In the third chapter of the commentary, Luther defines the functions of the deacon. This article is a research inspired by John N. Collins, where the sources of diaconia are interpreted as aware of the diaconia research traditions. Lecture on 1 Timothy was born as a compilation of lectures by Martti Luther in 1527-1528 at the University of Wittenberg. The work seeks to perceive the New Testament Church order, using the analogy between Paul's time and the time of writing the commentary. My purpose is to find out the function of the deacon in the work and to place the deacon in the ecclesiological poverty care unit in the ideal church, whose views were outlined by Luther in the Lecture on 1 Timothy.

Julkaistu
2020-05-17
Osasto
Artikkelit