Johtajien työnohjauksen uudet muodot digiaikakaudella

Kirjoittajat

  • Pirkko Kivinen
  • Seija Ollila

Avainsanat:

etätyönohjaus, johtaminen, johtamistyö, lomakehaastattelu, laadullinen tutkimus

Abstrakti

Työnohjaajan ja ohjattavien luottamuksellinen, tasavertainen suhde on perinteisesti toteutunut kasvokkain keskustelemalla. Digitalisaation lisääntyminen on tuonut digivälineitä ja -ohjelmia sekä uusia tapoja tehdä työtä ja tarjota palveluja. Covid-19-pandemia pakotti ihmiset tietokoneen äärelle huolimatta siitä, koettiinko se luontevaksi tavaksi toimia tai oliko henkilöillä riittäviä taitoja ja välineitä työn tekemiseen. Usein jouduttiin eristäytymään työkavereista, johtoportaasta ja asiakkaista.
Artikkelissa tarkastellaan työnohjaajien kokemuksia eri ammattialojen johtamistyön työnohjauksista digiaikana. Tavoitteena on kehittää työnohjauksen käytänteitä muuttuviin konteksteihin soveltuviksi. Tutkimuskysymykset ovat: A) Mitkä ovat työnohjaajien näkemykset etänä toteutettavan johtamistyön työnohjauksen erityispiirteistä? B) Minkälaiset tekijät edistävät johtamistyön etätyönohjauksen onnistumista? 
Analyysin perusteella koottiin SWOT-nelikenttää hyödyntäen digivälitteisesti toteutetun työnohjauksen erityispiireet. Sisäisinä tekijöinä toimivat vuorovaikutuksen erityispiirteet ja työnohjaajan aktiivinen rooli dialogin ja tasapuolisen osallistamisen varmistamiseksi. Ulkoisista tekijöistä korostuu etäyhteyksien, laitteiden ja ohjelmien laatu sekä turvallisuus ja käyttövalmius. Hybridi- ja monipaikkainen työnohjaus tuo uusia mahdollisuuksia etä- ja lähikontaktien toteuttamiseen.
Luottamuksen rakentuminen ja sitoutuminen etätyöskentelyyn vaativat erityistä huomiota ohjaajalta ja tilaajaorganisaatiolta.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-03-07

Viittaaminen

Kivinen, P., & Ollila, S. (2023). Johtajien työnohjauksen uudet muodot digiaikakaudella. Focus Localis, 51(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/120865