Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Tekstitiedosto on .docx-tiedostomuodossa.
 • Tiedostot on anonymisoitu (sekä teksti että tiedoston metatiedot).
 • Tekstissä on huomioitu kirjoittajaohjeet.
 • Lähdeviitteet ja lähdeluettelo noudattavat lehden ohjeistuksia. Kaikki tekstissä esiintyvät viitteet löytyvät lähdeluettelosta ja kaikki lähdeluettelossa olevat lähteet löytyvät tekstistä. Lisäksi doi-tunnukset on lisätty kaikkiin niihin lähdeviitteisiin, joihin tunnus on saatavilla.
 • Kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, sähköposti ja affiliaatio) on viety journal.fi-järjestelmään. Tietoja on mahdollista muuttaa ajantasaisiksi vielä myöhemminkin.
 • Tarkista, että lähetät käsikirjoituksen oikeaan osastoon (artikkelit, katsaukset, puheenvuorot, kirja-arviot).

Kirjoittajan ohjeet

Ohjeita kirjoittajille

Focus Localiksessa julkaistaan kuntia, alue- ja paikallishallintoa sekä paikallisuutta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, akateemisia puheenvuoroja, lektioita sekä kirja-arvioita. Lisäksi (vain) lehden verkkosivuilla julkaistaan Lex Localis -palstaa. Tieteelliset artikkelit voivat olla luonteeltaan teoreettisia, metodologisia, käsitteellisiä ja empiirisiä. Lex Localis -palstalla julkaistaan kunnissa ja hyvinvointialueilla sovellettavaksi tulevaa lainsäädäntöä koskevia tulkintasuosituksia. Kaikki tieteelliset artikkelit ja Lex Localis -palstan kirjoitukset käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on enintään 7000 sanaa ja muiden kirjoitusten enintään 3000 sanaa. Lex Localis -palstan tekstit voivat olla enintään 2500 sanaa. Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja käsikirjoituksia. 

Käsikirjoituksen lähettäminen toimitukseen

Focus Localis -tiedejulkaisuun lähetettävät käsikirjoitukset jätetään sähköisen Journal.fi-julkaisujärjestelmän kautta.

Vertaisarvioitavaksi tarkoitetut tieteelliset artikkelikäsikirjoitukset (sekä soveltuvin osin Lex Localis -palsta)

Järjestelmään jätetään seuraavat tiedostot:

 1. Varsinainen artikkelikäsikirjoitus .docx-tiedostona. Sisältää artikkelin sekä tiivistelmät ja asiasanat suomeksi ja englanniksi. Vertaisarviointiin menevä artikkelikäsikirjoitus tulee anonymisoida (ks. lisää alla).

 2. Mahdolliset taulukot ja kuviot sekä muut liitteet toimitetaan mieluiten muokattavassa muodossa osana tekstiä. Mikäli taulukot ja kuviot on esitetty artikkelikäsikirjoituksessa kuvina, ne toimitetaan lisäksi muokattavassa muodossa erillisinä .docx-tiedostoina. Myös liitetiedostot tulee anonymisoida.

 3. Käsikirjoitustekstien lisäksi lähetetään kansilehtitiedosto, joka varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, tehtävä ja toimipaikka sekä puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Toimitus pyytää Focus Localiksen julkaisukriteereihin soveltuvista tieteellisistä artikkelikäsikirjoituksista sekä Lex Localis -palstalle tarkoitetuista teksteistä kahden riippumattoman asiantuntijan arviot, joiden perusteella toimitus tekee julkaisupäätöksen. Vertaisarvioinnin vuoksi artikkelikäsikirjoitus ja kaikki siihen liittyvät tiedostot tulee lähettää sähköisen järjestelmän antamien ohjeiden mukaan anonymisoituina. Kirjoittajan tulee huomioida palaute ja palauttaa muokatun käsikirjoituksen yhteydessä erillisenä tiedostona muistio, josta käy ilmi arvioinnin pohjalta tehdyt muutokset.

Tieteellisen artikkelin kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on enintään 7000 sanaa (Lex Localis -palstalla enintään 2500 sanaa). Artikkeleiden (ei koske Lex Localis -palstaa) alkuun liitetään enintään 150 sanan mittainen suomenkielinen tiivistelmä sekä vastaava, enintään 150 sanan mittainen englanninkielinen tiivistelmä (otsikolla Abstract). Tiivistelmien loppuun listataan 3-5 asiasanaa suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisen tiivistelmän yhteyteen lisätään myös artikkelin otsikko englanniksi.

Katsaus-, puheenvuoro- ja kirja-arviokäsikirjoitukset

Katsaus-, puheenvuoro- ja kirja-arviokäsikirjoitusten kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on enintään 3000 sanaa. Katsauksiin, puheenvuoroihin ja kirja-arvioihin ei tule tiivistelmää.

Mahdolliset taulukot ja kuviot sekä muut liitteet toimitetaan erillisinä .docx-tiedostoina. Myös nämä tiedostot tulee anonymisoida.

Käsikirjoitustiedostoon otsikon alle lisätään kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, oppiarvo, tehtävä ja toimipaikka sekä yhteyshenkilön osalta puhelinnumero, sähköpostiosoite).

Kaikkia käsikirjoitustyyppejä koskevat yleisohjeet (huomaa Lex Localis -palstan poikkeus lopussa)

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin, ei alaviitteiksi. Esimerkki lähdeviittauksesta: (Brynes 1991, 23; Salminen, Häikiö & Lehtonen 2016, 65–67). Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo otsikolla Lähteet. Lähdeluetteloon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), kustannuspaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Worren, N. (2018). Organization design: simplifying complex systems. Abingdon: Routledge.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, G. A. & Chen, A. A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, 17(3), 455–477.

Salminen, J,. Häikiö, L. & Lehtonen, P. (2016). Osallistuva budjetointi hallinnollisena ja poliittisena käytäntönä. Hallinnon Tutkimus, 35(1), 60–75.

Toimitetussa kokoomateoksessa julkaistuun artikkeliin viitataan seuraavasti:

Tuurnas, S., Jäntti, A., Kalliomäki, H., Kurkela, K., & Lehtonen, P. (2022). Asukastiedon hyödyntämisen kipupisteet yhteiskehittämisessä. Teoksessa A. Jäntti, A-A. Kork, K. Kurkela, U. Leponiemi, H. Paananen, L-M. Sinervo, & S. Tuurnas (toim.), Hallinnon tutkimuksen tulevaisuus (s. 245-267). Tampere: Vastapaino.

Lex Localis -palstaa koskeva poikkeus: Lex Localis -palstalla viittaukset voidaan tehdä myös noudattaen "Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä julkaisuissa" -ohjetta (2017). Saatavissa esimerkiksi osoitteesta: https://www.lakimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2017/09/Viittaaminen-kotimaisissa-oikeustieteellisiss%C3%A4-julkaisuissa.pdf.

Artikkelikäsikirjoituksen anonymisointi

Kirjoittajat vastaavat artikkelikäsikirjoitusten anonymisoinnista vertaisarviointia varten (teksti, viittaukset, lähdeluettelo). Lisäksi tiedostot tulee anonymisoida niin, ettei sen metatiedoissa näy kirjoittajaa.

Jotta molemminpuolinen anonymiteetti toteutuu vertaisarvioinnissa, tulee käsikirjoitus anonymisoida niin, ettei tiedostosta, tekstistä tai lähdeviittauksista voi päätellä käsikirjoituksen tekijää. Käsikirjoituksesta tulee poistaa omiin lähteisiin viitattaessa sellaiset muotoilut, joista ne voi päätellä kirjoittajan omiksi. Mikäli käsikirjoitus päätetään julkaista, kirjoittaja palauttaa nämä viittaukset.

Ohjeet tiedoston anonymisointiin:

 • Avaa tallennettu asiakirja
 • Valitse alkuperäisessä asiakirjassa "Tiedosto"-välilehti ja sieltä kohta "Tiedot".
 • Valitse "Tarkista ongelmien varalta" ja valitse sitten "Tarkasta asiakirja".
 • Valitse "Asiakirjan tarkastaminen" ‑valintaikkunassa niiden piilotettujen sisältötyyppien valintaruudut, jotka asiakirjasta on tarkoitus tarkastaa. Kannattaa merkitä kaikki kohdat, mutta erityisesti tärkeä on kohta "asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot".
 • Valitse "Tarkasta".
 • Käy tarkastuksen tulokset läpi "Asiakirjan tarkastaminen" ‑valintaikkunassa.
 • Poista haluamasi piilotettu sisältö valitsemalla sisältötyyppien vierestä "Poista kaikki". Erityisen tärkeää on poistaa asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot.

Fokuksessa

Fokuksessa- palstalla julkaistaan ajankohtaisia kolumneja eri alojen asiantuntijoilta.

Artikkelit

Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on enintään 7000 sanaa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Artikkeleiden alkuun liitetään suomenkielinen tiivistelmä sekä vastaava englanninkielinen tiivistelmä (otsikolla Abstract) enintään 150 sanaa, tiivistelmien loppuun listataan 3-5 asiasanaa suomeksi ja englanniksi.

Käsikirjoitustekstien lisäksi lähetetään kansilehtitiedosto, joka varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, tehtävä ja toimipaikka sekä puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja artikkeleita.

Katsaukset

Katsauksen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on enintään 3000 sanaa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Käsikirjoitustiedostoon otsikon alle lisätään kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, oppiarvo, tehtävä ja toimipaikka sekä yhteyshenkilön osalta puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja katsausartikkeleita.

Puheenvuorot

Puheenvuoron kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on enintään 3000 sanaa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Puheenvuoron otsikon alle lisätään kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, oppiarvo, tehtävä ja toimipaikka sekä yhteyshenkilön osalta puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja puheenvuoroja.

Kirja-arviot

Kirja-arvion  kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on enintään 3000 sanaa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Käsikirjoitustiedostoon otsikon alle lisätään kaikkien kirjoittajien tiedot (nimi, oppiarvo, tehtävä ja toimipaikka sekä yhteyshenkilön osalta puhelinnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja käsikirjoituksia.

Lex Localis

Lex Localis -palstalla julkaistaan tulkintasuosituksia kuntia ja hyvinvointialueita koskevasta lainsäädännöstä.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.