Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksen eri vaiheissa

Kirjoittajat

  • Rauha Heikkilä Itä-Suomen yliopisto
  • Johanna Lammintakanen Itä-Suomen yliopisto
  • Sanna Laulainen Itä-Suomen yliopisto
  • Anja Noro Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Avainsanat:

asiakas- ja palveluohjaus, asiakasohjaaja, palvelut, ikäihmiset

Abstrakti

Suomessa asiakas- ja palveluohjaus toimintatapana on yleistymässä palveluiden järjestämisessä iäkkäille asiakkaille. Tässä artikkelissa tarkastellaan asiakaslähtöisyyden toteutumista iäkkäiden asiakas- ja palveluohjauksessa sekä tekijöitä, jotka edistävät asiakaslähtöisyyden toteutumista
asiakasohjaajien näkökulmasta. Aineisto kerättiin kahden maakunnan asiakasohjaajille (n=45, 60 %) suunnatulla kyselyllä. Strukturoitujen kysymysten lisäksi lomake sisälsi avoimia kysymyksiä. Aineistoa tarkasteltiin keskiarvojen ja tunnuslukujen avulla sekä avoimet vastaukset analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä.
Tutkimustulosten mukaan asiakaslähtöisyys toteutui asiakkaan osallistumisena palvelutarpeen arviointiin ja palvelujen suunnitteluun. Asiakaslähtöisyyttä edistäviä tekijöitä olivat esimerkiksi yhteydenoton helppous asiakasohjaukseen ja asiakkaan kotona tehty palvelutarpeen arviointi. Samaa asiakkaan aktiivista roolia ei selkeästi näkynyt palvelukokonaisuuksien koordinoinnissa ja seurannassa. Taloudellisessa resurssoinnissa korostui palvelujen myöntämisperusteet, joiden noudattamisessa asiakasohjaajat kokivat ristiriitaa asiakkaiden kohdalla, joiden selkeä palvelutarve ei näkynyt palvelutarpeen arvioinnin tuloksissa. Tutkimus tuotti käytäntöön soveltavaa tietoa, jonka avulla voidaan kehittää asiakasohjaajien toteuttamaa asiakas- ja palveluohjausta.

Kirjoittajien biografiat

Rauha Heikkilä, Itä-Suomen yliopisto

Väitöskirjatutkija
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos,
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto

 

Johanna Lammintakanen, Itä-Suomen yliopisto

Professori, terveyshallintotiede
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
Itä-Suomen yliopisto,

Sanna Laulainen, Itä-Suomen yliopisto

Professori, sosiaalihallintotiede
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
Itä-Suomen yliopisto

Anja Noro, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tutkimusprofessori, gerontologian dosentti
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-23

Viittaaminen

Heikkilä, R., Lammintakanen, J., Laulainen, S., & Noro, A. (2022). Asiakaslähtöisyyden toteutuminen asiakas- ja palveluohjauksen eri vaiheissa. Focus Localis, 50(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/115341