Pyörivää kehää ja pallottelua

Tuen tarpeisiin vastaamisen haasteet ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksessa

Kirjoittajat

  • Jenna Peiponen Itä-Suomen yliopisto
  • Elisa Tiilikainen Itä-Suomen yliopisto
  • Riitta-Liisa Kinni Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

asiakas- ja palveluohjaus, ikääntyneet, sosiaali- ja terveyspalvelut

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan julkisissa sote-palveluissa työskentelevien asiakas- ja palveluohjaajien kohtaamia haasteita iäkkäiden asiakkaiden tuen tarpeisiin vastaamisessa. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tilanteista, joissa ikääntyvällä ihmisellä on riski jäädä ilman tarvitsemaansa tukea. Aineistona on viisi ryhmäkeskustelua, joihin osallistui 19 asiakas- tai palveluohjaajaa eri puolilta Suomea. Analyysimenetelmänä käytettiin temaattista analyysiä. Tulosten mukaan työntekijät pitivät haasteina avun tarjoamista, tuen tarpeiden tunnistamista, palvelujen kohtaamattomuutta sekä asiakkaiden pallottelua palvelusta toiseen. Haasteet olivat yleisiä etenkin sosiaalisiin ongelmiin liittyvien tuen tarpeiden kohdalla, mutta niitä kohdattiin myös muistisairaiden ihmisten kanssa työskennellessä. Työntekijät puhuivat ”pyörivänä kehänä” ilmiöstä, jossa sama asiakas ilmestyy yhä uudelleen heidän arvioitavakseen, koska hänen tuen tarpeisiinsa ei ole onnistuttu vastaamaan. Tutkimuksesta saatavan tiedon avulla voidaan kehittää ikääntyville suunnattuja palveluita vastaamaan paremmin sosiaalisiin ongelmiin ja siten ennaltaehkäistä iäkkäiden ihmisten sosiaalista syrjäytymistä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-05-26

Viittaaminen

Peiponen, J., Tiilikainen, E., & Kinni, R.-L. (2023). Pyörivää kehää ja pallottelua : Tuen tarpeisiin vastaamisen haasteet ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksessa. Focus Localis, 51(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/focuslocalis/article/view/122968