Liikuntaintervention ja liikuntaan sitoutumisen vaikutukset ikääntyneiden henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn palvelutalossa – pilottitutkimus

Kirjoittajat

  • Tanja Heikkilä
  • Kaisa-Mari Saarela
  • Pirjo Kaakinen
  • Sinikka Lotvonen

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitettiin liikuntaintervention vaikutuksia palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn sekä heidän liikuntainterventioon sitoutumistaan puolen vuoden aikana. Tutkimusaineisto kerättiin kolmessa yksityisessä palvelutalossa asuvilta ikääntyneiltä henkilöiltä (n=15) aikavälillä syyskuu 2020 – maaliskuu 2021. Fyysistä toimintakykyä mitattiin käden puristusvoimatestillä, viiden toiston tuoliltanousutestillä, Functional Ambulation Categories (FAC)-testillä sekä Timed Up-and-Go (TUG)-testillä ja liikuntainterventioon sitoutumista arvioitiin Liikuntaan sitoutumisen mittarilla. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.

Palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden vasemman käden puristusvoima sekä TUG-testillä mitattu alaraajojen toimintakyky paranivat tilastollisesti merkitsevästi liikuntaintervention aikana. Itsearvioitu liikuntainterventioon sitoutuminen oli hyvä ja liikkumisreseptin noudattaminen helpottui liikuntaintervention aikana. Ikääntyneiden henkilöiden yksilöllisten liikkumisreseptien ohjeenmukainen noudattaminen heikkeni kolmen ja kuuden kuukauden seurannassa. Läheisten antamalla motivoinnilla ikääntyneen liikkuminen lisääntyi.

Tämä tutkimus lisää tietoa palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden fyysisestä toimintakyvystä ja liikuntaintervention vaikutuksesta siihen sekä liikuntaan sitoutumisesta. Liikuntainterventioita ja fyysisen aktiivisuuden tukemista tarvitaan palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisyyn ja toimintakyvyn edistämiseen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-30